اختلال دوقطبي

Shargh - - صفحه اول - مازيار خسروي دبير گروه سياسي

از خلقيات ما ايرانيان، يکي هم اينکه دورههاي متوالي «شيدايي» و «افسردگي» داريم. کم پيش نميآيد کــه يك رخداد بهنســبت کوچك، چنان بر ســر ذوق و شــوق ميآوردمان که در شــوري همگاني، احســاس ميکنيم بايد ســر بر بلنداي عرش بســاييم و دست در دست يکديگر، پرشتاب در «راههاي افتخار» بتازيم. وقتي دچار اين حالت رواني هســتيم، ما، مرکز جهانيــم. عصاره افتخار تاريخ بشريم. مبدأ و منشأ همه دانشها هستيم و طبيعتا «هنر نزد ايرانيان است و بس.»

ايــن ماجرا البته ســر ديگــري هــم دارد. هنوز زمان زيادي از اين شــور همگاني نگذشــته که يك رخداد حاشــيهاي ديگــر، کاخ آرزوهايمان را چنان ويــران ميکند که گويــي جهان و مافيهــا به پايان رســيده اســت. اينطور وقتها، هريك به رستمي شکستخورده ميمانيم که از سر ناداني و بيخبري، خود به دست خويشــتن سهراب را پهلو دريدهايم و جز شرمســاري، متاعــي براي عرضــه نداريم. روان جمعــي ما گويي به ايــن باور ميرســد که همگي لاجرم، مقهــور پنجه تقديريم. ايــن حالت معمولا با شــنيدن يك خبر يا ديدن يك تصوير ناخوشــايند به ما دســت ميدهــد و بيآنکه ابعــاد ماجرا را به ســنجش متر و معيار مناسب بســپاريم، در اندوه و شرمساري همگاني غرقه ميشــويم و جهان پيش چشــممان تيره ميشود. اينجاســت که در نظرمان، همــه «راههاي افتخار » کور اســت و تنها ســدهاي بيشمارند که پيشرويمان سر بر ميآورند.

به گمان من، ماجراي عکسهاي يادگاري برخي نماينــدگان مجلس با خانم فدريــکا موگريني واجد چنين مختصاتي اســت. من نيز البته چون بسياراني ديگر، چنيــن رفتاري را نميپســندم. بــا اين وجود بــراي همراهي با موج شرمســاري همگاني، دليلي نميبينــم. حتي ميخواهــم گامي فراتــر بگذارم. ميخواهم بپرســم تکليف آنها که به دنبال دوختن کاهي سياســي از اين نمد براي خود بوده و هستند روشــن، ديگراني که ماييم چرا بايد آتشبيار معرکه «هشتگ حقارت» شويم؟ آن کس که تمثال پرابهت کلنل لياخوف روسي را در سالگرد انقاب مشروطه به اشــتراك ميگــذارد و از روح پرفتوح آن مرحوم بــراي التيام اين زخم، مرهم و مــدد ميطلبد، نبايد شــرم کند؟ و نيز بپرسم همه آنان که «لايك» ارزاني چنين شوخي بيمايهاي کردند، نيازمند اندکي درنگ و نهيب به خويشــتن نيســتند؟ آيا نديديد و نديديم آن رند سياستسوز خوشــمزگي را به اوج رساند و هرچه در دل داشــت را بر ويدئوي «تکرار» حماسه مونتاژ کرد؟

هنوز دير زماني نگذشته از آنکه رئيسجمهوري آمريکا دســتهگلي تازه بــه آب داد. «خانم پری من بهعنــوان يــک زن آمريکايــی از شــما عذرخواهی میکنم. رفتار رئيسجمهور ما عجيب و نامناســب اســت». اين يکي از نظراتي اســت که پاي ويدئوي جنجالبرانگيز مواجهه خارج از عرف دونالد ترامپ با يك خبرنگار خانم ايرلندي درج شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.