شهردار برنامهریز

Shargh - - صفحه اول - بايزيد مردوخي اقتصاددان .

برنامههاي گزينههاي پيشنهادي بــراي شــهرداري تهــران و کانشــهرهاي مهم، به اعضاي منتخب شــوراهاي پنجم تحويل داده شــده اســت. بــدون ترديد انتخاب شــهردار کانشــهر تهران به دليل اهميت راهبــردي براي کل کشــور، داراي حساســيتهاي مضاعف است. به نظر ميرســد محمدعلي نجفي براساس شــواهد و قرائن، از شانس بيشتري نسبت به ســاير گزينهها براي جلب اعتماد منتخبان تهران، برخوردار است. نگارنده تجربه همکاري با ايشان در ســازمان برنامه و بودجه دولت اصاحات را دارد. با حضور اين استاد دانشگاه و مدير توانمند در سازمان، آرامش نســبي در آن برقرار شــد و تاش ايشان در راستاي حفظ منابع انساني کارآمد، جالب توجه بود. در آن تيم بيشتر استادان دانشگاهي آگاه با تحصيات بينالمللي حاضر بودند. نجفي، آن سازمان پيچيده و پر از مســئله را به شکل مناسبي اداره کرد و با نظر منفي و منطقي نســبت به ادغام سازمان امور اداري و اســتخدامي با برنامه و بودجه، از آن جدا شــد. او به درستي معتقد بود دو گروه خوني را نميتوان در يک سازمان بعد از ايشان جمع کرد اما برخاف نظر نجفي، اين آسيب به ســازمان برنامه وارد شد که تا امروز هم باقي مانده اســت. آنچه در اين ميان مهم است، عبور کامل از مسير گذشــته شهرداري تهران است. شهردار بعدي تهران با هر ابتکاري که به خرج ميدهد، بايد مســير اشتباه گذشــته را کنار بگذارد تا باخاصيت برنامهريزي مؤثر که در محمدعلي نجفي وجــود دارد، امــکان اصاحات تدريجــي را فراهم کند. تهران فاقد برنامه ميانمدت براي اداره اســت. حضــور دهها نهاد، ســازمان و مجموعه تصميمگير در زمينه امور داخلي شــهر و عملکــرد خودمختار آنــان، از مهمترين معضات پايتخت اســت. اولين کاري که در اين «نهادسازي» يا «اصاح نظام تدبير» ضروري اســت، يکپارچهســازي امور شهر تهران زير نظر واحدي به نام شــهرداري اســت. مديريتهاي متعــدد و متفاوت ميتوانند ذيــل يک حکم در يک سازمان واحد به نام شوراي شهر تهران و شهرداري تهران گرد هم آيند که به نظر ميرســد دکتر نجفي با توجه با مجموعه ارتباطات و جايگاه شخصيتي و مديريتي و اعتماد دولت مستقر به او، از عهده اين کار برميآيد. اين اقدام ميتواند بزرگترين ميراث او براي مديريت شهري تهران باشد. بسياري از شهرهاي دنيا، اين حالت را دارند. نگارنده شــاهد بوده که شهردار شــهري مانند مارســي، مانند رئيسجمهور فرانسه اختيــارات وســيعی دارد، درحاليکه شــهر عجيب و غربيــي نيســت. حــال در نظر بگيريد شــهرداران نيويــورک، پاريس و لنــدن چه اختياراتــي دارند. به موازات اين تاش ميتوان براي امور مختلف شــهر تهــران برنامهريزي کــرد. اين امور آنقــدر پيچيده اســت که به حجم عظيمي از کارشناسان نياز دارد. بودن يا نبودن اين ظرفيت در شهرداري را نميدانم امــا ناگزير بايــد عالمانه به تخصصهــاي مختلف شهري و شهرســازي و اجتماعي براي برونرفت از وضع موجود، ميــدان داد. توجه نجفي به نظر بدنه کارشناســي، از ويژگيهــاي ممتاز اوســت. نگارنده ميتواند اميدوار باشــد وي داراي ســطح مناسبي از صاحيت و توانايي باشد که يک برنامهريز اقتصادي لقب بگيرد؛ چراکــه وضعيت منابع مالي براي اداره شهر تهران، نگرانکننده است. وابستگي منابع شهر به تراکمفروشي، فاجعهاي است که تهران را به حال و روز فعلي انداخته است. عامل بسيار کليدي براي بهبود وضعيت تهران، پايــاندادن به اين نوع تأمين مالي اســت که بايد بــا قدرت قانون، جلــوي آن را گرفت. تراکم شديد ترافيکي و آلودگي شهر تهران از معضات اساسي است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.