روزنامهنگاري با حال ناخوش

Shargh - - صفحه اول - كامبيز نوروزي

حــال مطبوعــات ايــران خــوب نيســت. حال روزنامهنگار ايراني هم خوب نيســت. کارشــان زياد شده اســت. تنوع روزنامهنگاري بيشتر شده و کيفيت کار هم بالاتر رفته اســت. تعداد نشــريات افزايش يافته و انتشار نشريه در استانها و شهرستانها هم رونقي کممانند پيــدا کرده اســت. احترام و پذيــرش روزنامهنگاران در ســازمانها و دســتگاههاي دولتــي و حکومتي ارتقا پيــدا کرده و... . همه اينها روشــن و خوب؛ اما حــال روزنامهنــگار ايراني همچنان خوب نيســت. حتــي روزنامهنگاراني که بيشــتر از ‪15 10،‬ ســال از ســابقه کار آنهــا ميگذرد، مگر درويش باشــند تا با درآمد روزنامهنــگاري بتوانند گذران عمر کنند. کمتر نشريهاي اســت که تمام اعضاي ثابت تحريريه خود را بيمه کرده باشــد. اخراج روزنامهنگار، ســادهترين کاري اســت که ممکن است در يک نشريه رخ دهد. فرصتي يا حتي برنامــهاي براي آموزش و بازآموزي در کمتر نشريهاي فراهم است. روزنامهنگار تشکلي ندارد تا در آن بتوانــد امنيت و حمايتي براي زندگي صنفي خود بيابد. براي تجديد حيات يا راهاندازي يک تشکل صنفي جز دستانداز در مقابل خود نميبيند و بايد مثل صغار چشم بدوزد تا تحت نظارت کامل، ســازماني برايش درســت کننــد و بنشينوپاشــو را يادش دهند. هرکه از راه ميرســد، ميشود آموزگار روزنامهنــگار کــه او بايــد اين کنــد و آن کند. گاهي روزنامهنگار مجبور ميشود بشود پله ترقي ديگري. هنوز که هنوز اســت، بايد دســت و دلش بلرزد که مطلبش اگر بــه مذاقهايي چند خــوش نيايد، چه روزهايــي را بايد بــيکار يا در جايي دور از چشــم و گوش ديگران به ســر ببرد و طعن و لعن بشــنود و عقوبتها ببيند. روزنامهنگار ايراني خيلي کارها کرده است و همچنان ميکند. سنگ زيرين چرخش آسياي اطاعات است. از دانشــگاهها گرفته تا دولتها، به يمن نام و رشته او رونق فراوان يافتهاند. با وعدههاي شيرين به روزنامهنگار و اميددادن به او سبدسبد آرا جمع ميشــود؛ اما کمتر پيش ميآيد که دستش را بگيرند. نبضش را بگيرند. حالش را بپرســند. دردش را بشــنوند و قدرش را چنان دهند که حقش است. آزادي و امنيــت و اســتقالش را بپذيرند. بيشــترين چيزي که روزنامهنگار ايراني دارد آقابالاســر اســت و امرونهيهــاي بيپايان و خطابهــاي عتابآلود، اگرچــه در ظاهري مهربان. اما خــب! روزنامهنگار، روزنامهنگار اســت. نه اينکه عيب و ايراد ندارند؛ که دارند؛ ولي چه ميشود. حالتان چطور است؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.