امیدواریم قوه قضائیه با خبرنگاران مهربان باشد

Shargh - - صفحه اول -

گروه سياســت: رئيس قــوه قضائيه، روز گذشــته در جلسه مسئولان عالی قضائی با گراميداشت 17 مرداد، روز خبرنگار، گفت: «خبرنگاری شــغل نيســت، بلکه وظيفهای اســت که يک خبرنگار برای انتقال حقايق، پوشش رويدادها و شفافسازی...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.