حجتالاسلام تحریري به تولیت مدرسه مروي منصوب شد

Shargh - - صفحه اول -

پايگاه اطلاعرســاني مقــام معظم رهبــري: حضرت آيتالله خامنــهاي، مقام معظم رهبــري، در حکمي حجتالاســام حاج شــيخ محمدباقــر تحريري را به توليت مدرســه مروي منصوب کردند. متن حکم مقام معظم رهبري به اين شرح است...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.