در نشست خبري غلامحسين كرباسچي و حسين مرعشي مطرح شد: حمايت كارگزاران از وزراي مورد انتقاد اصلاحطلبان

Shargh - - سیاست -

فهرست پیشــنهادي کابینه دوازدهم اگرچه هنوز رونمایي نشــده، اما اصاحطلبان گفته بودند «دوز» اصاحطلبي آن پایین اســت و به روندي که روحاني در پیــش گرفته بــود، انتقادهایی داشــتند، از جمله نداشــتن وزیر زن در کابینه دوازدهــم یا ابقاي برخي وزیران از جمله وزیر کشور. فعالان سیاسي این جریان معتقد بودند باید مطالبات ۲4 میلیوني که به روحاني رأي دادهاند، در کابینه متبلور شــود. جمعیتي که به بــاور اصاحطلبان با حمایت این جریان پاي صندوق آمده و به روحاني رأي دادند. حالا در میان این نقدها، حزب کارگزاران ســازندگي نشست خبري برگزار و در آن از اقدامــات اخیر روحاني در بســتن ترکیب کابینه حمایت کرد. غامحســین کرباســچي، دبیــر کل این حزب، گفت نباید از روحاني انتظار خاتمي را داشــت. او همچنیــن از وزیــر کشــور و وزیر ارتباطــات یعني محمود واعظي هم بهواســطه عملکردشــان در این وزارتخانهها دفاع کرد. مشــابه این سخنان را حسین مرعشي هم بر زبان آورد. آنهم در شرایطي که برخي دیگر از اصاحطلبــان از قدرتگرفتن برخي چهرهها در تعیین ترکیب کابینه ماننــد محمود واعظي گایه کــرده بودند؛ یکي از ســهگانه نوبخــت، نهاوندیان و واعظــي؛ اما اکنون کارگزاران، یکي از احزاب قدرتمند جریان اصاحات، در نشســت خبري خود اعام کرد هواي روحاني را در میانه این نقدها دارد.

بهطوريکه غامحســین کرباســچي گفت: گاهي موضع ما روي افراد اســت، عدهاي معتقدند باید نظر بر برنامه افراد باشد. شــاید آقاي خاتمي برنامههاي خود را بــا عدهاي انجام ميداد و نباید توقع داشــته باشــیم روحاني همان برنامه را با همان افراد انجام دهد، با اشخاص دیگر هم ميتواند.

دبیــر کل کارگــزاران در این نشســت ادامه داد: مثا ما از انتخــاب وزیر ارتباطــات و فناوري راضي نبودیم، اما مشــاهده کردیم که در این چهار سال در مقابل فیلترینگ و محدودیتها خوب ایســتاد. ما از روحاني ميخواهیم بــه برنامههاي خود عمل کند. اگر مجلس به وزیــري رأي نميدهد، نباید این رفتار مخالفت با دولت تلقي شود، این کار یک دیکتاتوري مخفي است.

او گفت: اگر مجلس به گزینهاي رأي نداد، اینطور بــراي مردم جــا نیندازیم که به معنــاي مخالفت با دولت است، این جو باید از سوی رسانهها ایجاد شود. برخــي از رســانههاي منتقد دولت ایــن کار را انجام ميدهند که سامت سیاسي را به خطر مياندازد.

کرباســچي درباره انتقادها به تیم رسانهاي دولت گفت: بارها این مســئله عنوان شــده است؛ اما نکته دیگر این است که اگر این ضعفها بوده، پس معجزه اتفاق افتاده که روحاني در دور دوم پیروز شده است.

کرباسچي با اشاره به انتقادهای مطرحشده درباره وزارت کشــور گفت: باید دید روحاني آزاد بوده است کــه افراد دلخواه خودش را بگذارد؟ او ميتوانســت عبدالله نوري یا موســويلاري را بگــذارد؟ وزارت کشــور از آندست وزارتخانههاست که ماحظاتي باید لحاظ شود.

او گفــت: در چهــار ســال گذشــته فضاي امني داشتیم، رحمانــيفضـــلي چنــــدین انتخابات بيتشــنج برگزار کرد و رأي مــردم همانــي بود که داده بودنــد، کارنامــه وزارت کشــور کارنامه غیرقابلقبولي نیست. به اقدامات منطقهاي و استاني وزارت کشور نقدهایي وارد اســت باید روحاني خود این مشکل را برطرف کند.

او افــزود: همــه ميتوانیم تیم رســانهاي دولت باشیم. بسیاري از نقدها را این رسانههاي اصاحطلب عنوان کردند، همین رســانههاي غیراســتخدامي که مشي دولت را داشتند.

انتقاد به شهرداري

کرباســچي همچنیــن درباره شــهرداري تهران و بدهي آن گفت: بدهيها باید روشــن شود و مشخص شود پروژهها چه سودي براي مردم دارد.

شهردار پیشــین تهران در ادامه با اشاره به پروژه پل صدر گفت: باید پروژهها کارشناسي شود، نه اینکه پیمانکار بگوید قالب اضافه داریم، سه کیلومتر دیگر ادامه دهیم.

کرباســچي درباره اماک نجومي گفت: قانون در جایي ميگوید شهرداري ميتواند در جایي که به نفع شــهر اســت، تخفیف دهد؛ برای مثال ميتواند براي بالابردن روحیه پرســنل خود زمین با تخفیف به آنها بدهد. اگــر واگذاري اماک به نفع شــهر بوده قانون است، اما اگر نبوده خاف است. باید دید که واگذاري این اماک مجوز شوراي شهر چهارم را دارد یا خیر.

دست از حمايت برنميداريم

مرعشي سخنگوي حزب کارگزاران هم در این نشست گفــت: جبهه اصاحــات کار بزرگي انجــام داد و آن حمایــت از روحاني در انتخابات بود. شــاید اختاف ســلیقه داشته باشــیم، اما این باعث نميشود دست از حمایــت برداریــم. او ادامه داد: مطمئنا اعتمــاد مردم به اصاحات کم نخواهد شــد و اختافسلیقهها نميتواند آن را از بین ببرد. ســخنگوي حزب کارگــزاران ســازندگي تأکید کرد: این حق مجلس اســت کــه از حقوق خــود بــراي رأيدادن به وزرا استفاده کند، امکان دارد آقاي روحانــي در محدودیت افراد را انتخــاب کنــد یا اشــتباهي اشــخاصي را برگزینــد کــه مجلس ميتواند ورود کند. او دربــاره انتقادهــا نیز عنوان کــرد: از هیــچ انتقــادي نميگذریم و بــا گوش جان ميشنویم. سیاســت راهبردي ما حمایت از روحاني است. اصاحطلبان گامهاي بلندي را برداشتند و باید خداوند را شــاکر باشیم و از مردم بهدلیل حضورشان تشــکر کنیم. مردم ما را زنده کردند و ایران را سربلند، کار جبهه اصاحات تازه آغاز شده است.

مرعشي گفت: بعد از پیروزي قاطع در سال 96 ما باید در شوراي عالي سیاســتگذاري نگاهمان به بالا باشد و جبهه را ساماندهي بهتري بدهیم.

حمايت از شوراي شهر پنجم

او سپس با اشاره به شوراي شهر پنجم هم گفت: اقداماتي که شــوراي شــهر تهران تاکنون انجام داده معقول بوده، نشــانهاش همین هفــت نفري بود که براي شهرداري تهران انتخاب کردند. شهردار پایتخت باید مسئول باشد.

او با بیــان اینکه مواضع حــزب کارگزاران تقویت شــوراي پنجم در تمامي ابعاد اســت، گفت: شوراي پنجم شوراي خوبي است و امیدوارم که خوب بماند. با انتخاب یک شــهردار خوب ميتــوان به ادامه این روند مطلوب کمک کرد.

او در ادامه یادآوري کرد: 1۲ ســال شــوراي شهر تهــران در اختیار حاکمیــت اصولگرایان بــود که ما خــأ مدیریتي را مشــاهده کردیم و ایــن کار را براي اصولگرایان ســخت ميکند. اصاحطلبان در پي این هستند شــوراي شهري داشته باشند که داراي محیط زیستي سالم باشــد، ما قصد داریم بدون فضافروشي منابع را تأمین کنیم.

مرعشي تأکید کرد: بدهيهاي سنگین شهرداري بار بزرگي بر دوش شــوراي شــهر است. او در ادامه با اشاره به سیاستهاي حزب کارگزاران و سازندگي عنوان کرد: ما جبههاي پیروز شدهایم و باید جبههاي هــم به مســائل تهــران نگاه کنیــم و نبایــد با دید تنگنظري حزبي به رخدادها نگریســت که دردســر خواهد شد.

این فعال سیاســي اصاحطلب در ادامه افزود: نگاه ما به هیئترئیســه شوراي شــهر و شهرداري جبههاي اســت که ســابقه روشــني دارد. این نگاه نجاتدهنده همه بخشها اســت اما نــگاه باید به شهروندان ملي باشد تا مردم خدمت را درک کنند.

اصولگرايان از مردم عذرخواهي کنند

او در پاسخ به سؤالي درباره سخنان مصباحيمقدم دربــاره احمدينــژاد گفت: ماهي را هــر وقت از آب بگیري تازه اســت، با ســخنان آقــاي مصباحيمقدم موافق هســتم، اما احمدينژاد محصول اصولگرایان نیســت او محصــول فروپاشــي جبهــه اصاحات و اصولگرایان در ســال 84 است که از فرصت استفاده کرد. اگر اصولگرایان ميخواهند مردم آنان را ببخشند باید از مردم عذرخواهي کنند.

مرعشــي تأکید کرد: تخلفــات احمدينژاد قابل توجیه نیست، مسئولیت قوه قضائیه مشخص است، احمدينژاد ضررها و خســارت چندمیلیارددلاري به کشور زد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.