تقدیر لاریجانی از قالیباف

Shargh - - سیاست -

فارس:

علی لاریجانی رئیس مجلس شــورای اســامی در مراســم افتتاح خط 8 متروی تهران که با حضور محمدباقر قالیباف و سردار عبدالهی برگزار شــد، گفت: انصافا تیمی که در شــهرداری تاش کردنــد، برای آبادانی شــهر مــا خوب کار کردنــد؛ بهویژه آقای قالیبــاف. هرچند دردمندانه صحبت کرد اما زحمت زیادی برای شــهر تهران کشید.

او ادامه داد: آقای قالیباف با روحیه تاشگری که داشتند کارهای مهمی در کشور انجام دادند.

لاریجانــی ادامه داد: اینکه فــرودگاه مهرآباد و شــبکه متروی شــهر تهران بــه یکدیگر وصل میشود، کار بســیار عظیم، ارزشمند و بهموقعی بود که انجام شــد و بنــده از آقای قالیباف و همه مدیرانــی که در ایــن پروژه تاش کردنــد، بهویژه قرارگاه سازندگی سپاه تشکر میکنم.

او با بیان اینکه کار اصلی در این پروژه برعهده قرارگاه ســازندگی ســپاه بود، گفــت: کار قرارگاه سازندگی بسیار ســتایشبرانگیز است و مجموعه امــوری که این قرارگاه در این زمینه در کل کشــور انجــام میدهد، انصافــا ارزشــمند و قابل تقدیر اســت. لاریجانی افزود: آقای قالیباف و دوســتان دیگری کــه کار کردنــد خیلی دلخور نباشــند از اینکه مسائلی در پشــت این قضایا گفته میشود؛ البته گفتن این حرفها خوب نیســت اما نســبت به ســایر امور هم همینگونه اســت و حرفهایی میزنند. بنابراین دلخور نباید باشــند؛ چرا که برای رضای خدا و ملت کار کردند، حال ممکن اســت افرادی هم مسائلی را درســت نفهمیده باشند و حرفهایی بزنند.

او اضافه کرد: در ســایه شئون هم همینگونه اســت؛ البته میگویم این کارها خوب نیســت اما در زندگی سیاســی کشــور ایــن صحبتها وجود دارد. بنابراین از اینکه پشــت سرتان نگاه میکنید و میبینید در شهر تهران خدمت کردید و زحمت کشــیدید این باقیات و صالحاتی است برای شما؛ البته بنده تعبیراتی مانند شــهر سوخته و اینگونه مــوارد را واقعا گــزاف میدانم و حرف درســتی نیســت، چراکه انسان باید نســبت به کسانی که زحمت کشــیدند قدردان باشد. حال ممکن است اختافات سیاسی وجود داشته باشد اما کسی که کار میکند، باید از او تشکر کرد. بنابراین دوستانی که در شــهرداری و در رأس آن شــورای شــهر و معاونــان آنها و مدیران مختلف کار کردند، بدانند که خدماتشــان دیده میشــود و از مباحثی که در گوشه کنار میگویند اعصابشان ناراحت نباشد.

او گفــت: من حتمــا به گروههــای مختلف و جریانــات و همچنین رســانهها توصیــه میکنم که رعایت حال زحمتکشــان در کشور را داشته باشــند، همچنیــن توجه به حملونقــل ریلی در کشور را تأکید میکنم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.