كیفرخواست «بنیتا» دایر بر قتل عمد صادر شد

Shargh - - سیاست -

ميــزان: عبــاس جعفريدولتآبادي دادســتان تهــران با اعام اینکــه پرونده دکلهــاي نفتي در دو ســال اخیر از خبرســازترین پروندههاي قضائي بوده و یکي از پروندههاي ســنگین دادسراي جرائم اقتصادي محســوب ميشــود، گفت: پرونــده مذکــور از جنبه رسیدگي بسیار پیچیده اســت و دادسراي تهران براي شــش متهم پرونده کیفرخواســت صادر و از دادگاه درخواســت محاکمه و مجازات آنها را کرده اســت. پرونــده دیگري که دادســتان تهــران درخصوص آن اطاعرســاني کرد، موضوع قتل بنیتا بود. وي با اعام اینکــه پرونده اخیر در روز یکشــنبه ) 5/1/96( منتهي به صدور کیفرخواست دایر بر قتل عمد شده است، از محمد شهریاري سرپرست دادسراي امور جنایي تهران تشــکر و اظهار کرد: فوت در تاریــخ ۲9 تیرماه رخ داد و طي 17 روز، رســیدگي پرونده در مرحله دادسرا که مشــتمل بر تشریفات احاله نیز بود، به سرانجام رسید. محمد شهریاري سرپرست دادسراي جنایي تهران که کیفرخواســت پرونده قتل بنیتا را صادر کرده بود نیز با اشــاره به برخي اظهارات متهم که نشــان از علم وي به حضور کودک در خودروي ســرقتي و کشندهبودن رهاکــردن کــودک در داخل خودرو آن هــم در هواي گرم داشت، اظهار کرد: دوربین نصبشده در مغازهاي که خودروي پراید حامل کودک مقابل آن پارک شــده بود، همه وقایع را ثبــت کرده بود و با توجه به نظریه کارشناســي و همچنین اظهــارات متهم درخصوص وضعیت کــودک، موضــوع کاما منطبق بــا بند پ. ماده ۲9۰ قانون مجازات اســامي مصــوب 1۳9۲ و تبصره )۲( آن است که از مصادیق قتل عمد است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.