سردار حاجيزاده: اجازه بازرسي از مراكز نظامي كشور را نميدهیم

Shargh - - سیاست -

فارس: سردار امیرعلي حاجيزاده فرمانده نیروي هوافضاي ســپاه، در پاسخ به ســؤالي مبني بر ادعاي بازرســي از مراکز نظامي کشــور، گفت: پاسخ واضح اســت، ما چنین اجازهاي بــه آنها نخواهیــم داد. او افزود: در ســپاه به عنوان قدرت برتر نظامي منطقه از دولــت حمایت ميکنیم که انشــاءالله بتواند در برابر زیادهخواهي دشمنان بهویژه آمریکا بایستد. حاجيزاده ادامه داد: ما باید اینها )آمریکایيها( را به عقب برانیم، آنهــا از ابتداي انقاب با نظام ما مخالف بودند و کاما طبیعي اســت که بهصورت رودررو نهتنها برابر ایران بلکه در برابر تمام ملتهایي که در برابرشان ایستادگي کنند، شکســت ميخورند. فرمانــده نیروي هوافضاي ســپاه تأکید کرد: آمریکایيها با ترفندهایي مثل تحریم و فشار و عملیات رواني بهدنبال خلع ساح ما هستند و قصد اعمال نســخه لیبي براي کشور ما را دارند اما چنین اجازهاي به آنها نخواهیم داد. حاجيزاده گفت: ما گوشه کوچکي از توانمندي موشکي را آشکار کردیم و هم صهیونیســتها و هم رژیمهاي مرتجع منطقه فهمیدند که مــا خطوط قرمزي داریــم و براي حفظ انقاب ایستادگي خواهیم کرد و کوتاه نخواهیم آمد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.