دستگیري ۲۷ نفر از عناصر گروهک تروریستي داعش

Shargh - - سیاست -

ايســنا: وزارت اطاعات با صــدور اطاعیهاي از دستگیري ۲7 نفر از عناصر گروهک تروریستي داعش خبر داد. در این اطاعیه آمده اســت: همزمان با دهه مبارک کرامت و در آســتانه تحلیف ریاستجمهوري اسامي ایران، سربازان گمنام امام زمان )عج( موفق شــدند یک گروه تروریستي وابســته به داعش را که قصد انجام اقدامات تروریستي در استانهاي عمقي و شهرهاي مذهبي کشور را داشت؛ در سلسله عملیات ترکیبي اطاعاتي شناســایي و قبــل از هرگونه اقدام به همراه ســاح و مهمات بازداشت کنند. بحمدالله در ایــن عملیــات که در تبــادل اطاعاتي بــا یکي از ســرویسهاي منطقــه اجرائي شــد؛ از این گروهک تروریستي، تعدادي ســاح جنگي کشفوضبط شد. تروریســتها تاش داشــتند اقام فوق را با اختفا در لوازم خانگي به کشــور منتقل کنند. دراینباره 1۰ نفر در مرکز هدایتي این گروه در آن ســوي مرزها و 17 نفر نیز در داخل کشــور بازداشت شدند. شایان ذکر است مقرر بوده پنج نفر از دستگیرشــدگان عملیات داخل کشور را انجام داده و بقیه بهعنوان عناصر تدارکاتي و پشتیبانيکننده گروه ایفاي نقش کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.