حجتالاسلام تحریري به تولیت مدرسه مروي منصوب شد

Shargh - - سیاست -

پايگاه اطلاعرســاني مقام معظم رهبري: حضرت آیتالله خامنــهاي مقام معظم رهبــري در حکمي حجتالاســام حاج شــیخ محمدباقر تحریري را به تولیت مدرســه مــروي منصوب کردنــد. متن حکم مقام معظم رهبري به این شــرح اســت: «بسم الله الرحمن الرحیــم؛ جناب حجتالاســام آقاي حاج شــیخ محمدباقر تحریري دامت برکاته؛ نظر به اینکه حجتالاساموالمسلمین آقاي محسنيگرکاني دامت برکاته پس از چند سال تولیت مدرسه مروي و خدمات باارزشي که انجام دادهاند، اکنون از آن مسئولیت کناره گرفتهاند، جنابعالي را که بحمدالله حائز مقام علمي و معنوي ميباشــید به تولیت آن مرکز مهم علمي و ملحقات آن منصوب ميکنم. انتظار دارم تاش خود را متمرکــز بر تربیت علمي و اخاقي طاب بنمایید و جایگاه آن پایگاه دیرین فقه و فلسفه را ارتقا بخشید. والسام علیکم و رحمةالله».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.