اختلال دوقطبي

Shargh - - سیاست -

یکی دیگر نوشت «متأســفم که رئیسجمهور ما اینگونه رفتار کرده اســت». با این همه در هیچ منبع معتبري نشاني از شرمساري ملي و حقارت همگاني دیده نشــد. ما چرا باید به خاطــر رفتار خارج از عرف یك یا چند نماینده مجلس، از پسگرفتن وکالت سخن بگوییم و از آنکه انگشــت در جوهر رأي گذاشتهایم، شرمنده باشیم؟ شاید بد نباشد همگي، تعریف علمي «اختال دوقطبــي» را مرور کنیــم: «...افراد مبتا به این بیماری دچار تغییرات شــدید خلق میشــوند... . با فروکشکــردن عائم، بهخصوص در اوایل ســیر بیماری، معمولا فرد به وضعیت قبل از بیماری خود برمیگــردد و به همیــن دلیل بســیاری از بیماران یا خانوادههای آنان تصور میکنند بیماری کاما ریشهکن شده و دیگر نیازی به ادامه درمان وجود ندارد؛ بنابراین درمان خود را قطع میکنند. اما قطع زودهنگام درمان خطر برگشــت بیماری را بســیار افزایش میدهد... . بیمــاران مبتا ممکن اســت ناگهان از اوج شــادی و خوشحالی به اوج غم و اندوه فرو روند و ارتباطی بین خُلق بیمار و آنچه واقعا در زندگی بیمار رخ میدهد، وجود ندارد...».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.