شهردار برنامهریز

Shargh - - سیاست -

همانطور که درباره برخي معضات ایران از واژه «ابربحران» اســتفاده ميشود، در شــهر تهران نیز با این ابربحرانها مواجه هســتیم که ميتوان از طریق سیاستهاي اقتصادي، آن را چاره کرد. اینکه عوارض دریافتي از خودروها براي تردد به شــکلي باشــد که استفاده از آن براي شهروندان صرفه اقتصادي نداشته باشــد و در عوض، سیستم جامع حملونقل عمومي ســریع و حافظ محیط زیست، جایگزین شــود. از 19 میلیون خــودروي در حال حرکــت، بخش عمدهاي از آن در تهــران در تردد اســت. اگر عوارض درســت بــا درنظرگرفتن هزینهها و ضررهاي زیســتمحیطي دریافت شــود، منبع خوبــي براي اصاحــات مالي مدیریت شــهري اســت. نکته پایانــي، قانون فعلي شــوراها اســت که با آنچه در 7 اصل قانون اساسي مورد تأکید قــرار گرفته، تفــاوت دارد. امیدوارم دکتر نجفــي بتواند در جهــت اصاح قانون شــوراها نیز، فعالیتهایي را سامان دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.