توپ كابینه در زمین بهارستان

گمانهزنيها حاكي از معرفي كابينه به مجلس در روز سهشنبه است

Shargh - - سیاست -

علي ايوبي: ســه روز از مراســم تحلیف حسن روحاني گذشته است؛ اما او برخاف چهار سال پیش که کابینه اول خــود را بافاصله پس از مراســم تحلیف معرفي کرد، هنوز کابینه دولت دوازدهم را معرفي نکرده است. البته بر اســاس قانون، رئیسجمهوري دو هفته بعد از مراســم تحلیف فرصت دارد تا فهرست اعضاي دولت خــود را معرفي کند و زمان براي روحاني باقي اســت. گمانهزنيها دال بر این است که امروز کابینه دوم خود را به مجلس دهم معرفي ميکند. مســعود پزشکیان، نایبرئیس مجلس، روز یکشــنبه بر اساس رایزنيهاي صورتگرفتــه، از احتمــال معرفي اعضــاي کابینه به مجلس در روز سهشــنبه هفته جاري خبــر داده بود. سخنگوي هیئترئیسه مجلس هم روز گذشته با اشاره به احتمال معرفينشــدن وزراي پیشنهادي در جلسه امروز )سهشــنبه( مجلس از ســوي رئیسجمهوري، به ایلنا گفت: «آقاي جهانگیــري در روز تحلیف گفتند احتمالا فهرســت اعضاي کابینه روز سهشــنبه تقدیم مجلس ميشــود». جالب آنکه حسینعلي امیري هم که معــاون پارلمانــي رئیسجمهوري و رابط حســن روحاني و مجلس اســت، از زمان دقیق معرفي کابینه به مجلس اظهار بياطاعي ميکند. او روز گذشــته به ایسنا گفته هنوز مشخص نیست امروز وزراي پیشنهادي به مجلس معرفي شوند.

چه کسي از فهرست خبر دارد

مهمتر از روز معرفي کابینه، وزیران کابینه هســتند. بعد از پیروزي حســن روحانــي در انتخابات دوازدهم ریاســتجمهوري، مهمترین دغدغه مــردم و فعالان سیاســي، این بود کــه او چه کســاني را بــراي کابینه جدید خود دعوت و چه کســاني را حــذف ميکند؛ اما هرچه به آغاز دولت دوازدهم نزدیک شــدیم، تردیدها و نگرانيهاي گروههاي سیاســي بهویژه اصاحطلبان کــه در انتخابــات حامي روحاني بودند، بیشــتر شــده است. حضورنداشتن زنان به عنوان وزیر در کابینه دوم روحاني، انتقادها به عملکرد عبدالرضا رحمانيفضلي در وزارت کلیدي کشــور و همچنین حاکمشدن برخي چهرههاي حــزب «اعتــدال و توســعه»، ازجمله این نگرانيها اســت. محمود واعظــي و محمد نهاوندیان از افراد نزدیک به این حزب هســتند که گفته ميشــود نقش مهمي در چینش فهرســت کابینه داشــتهاند. بر اســاس اخبار رســیده، واعظي به ریاست دفتر روحاني گماشــته خواهد شــد و نهاوندیــان به جمــع وزراي اقتصادي دولت دوازدهم خواهد پیوست. واعظي البته در آخرین جلســه هیئت دولت، هرگونه ســهمخواهي حزب متبوعش را در چینــش کابینه دوازدهم تکذیب کرده است. حضور زنان هم در پست وزارت منتفي شده اســت. شــهیندخت مولاوردي، معاون رئیسجمهور در امور زنــان و خانواده، درباره کمشــدن حضور زنان در کابینه جدید گفته بود: «اساســا براي زنان ســهمیه خاصي وجود نداشــته است که حالا بخواهد کم یا زیاد شود. ســه زن در دولت حضور خواهند داشت، هرچند تغییراتي در ســمتهاي آنان ایجاد شده است». مجید انصــاري، معاون حقوقي رئیسجمهــور که از معدود اصاحطلبان کابینه اول روحاني بود، هم کنار گذاشــته شده است. محمدعلي نجفي نیز به احتمال فراوان به شهرداري تهران خواهد رفت.

مجلس در انتظار فهرست

بایــد دید رابطــه نماینــدگان مجلس با فهرســت معرفيشــده از ســوي رئیسجمهوري چگونه خواهد بــود. مجلس دهــم داراي ســه فراکســیون «امید»، «مســتقلین» و «ولایــي» اســت که نقــش مهمي در رأي اعتمــاد به وزرا خواهند داشــت. معاون پارلماني رئیسجمهور دراینباره به ایســنا گفته: «در این مدت، رئیسجمهور با رؤساي ســه فراکسیون مجلس دیدار داشــته و همچنین دیدارهاي انفرادي نیز با نمایندگان مجلس انجام شده اســت. پیشبیني من این است که شرایط مناسبي در مجلس براي وزراي پیشنهادي شکل ميگیرد .»

اما بــه نظر نميآیــد کار رئیسجمهــور در گرفتن رأي اعتماد از مجلس دهم، به همین آســاني باشــد. نایبرئیــس اول فراکســیون مســتقلین در گفتوگــو با باشــگاه خبرنــگاران جوان با اشــاره بــه اینکه این فراکسیون تصمیم ندارد درباره وزرا در صحن علني به صورت جمعي رأي دهد، گفت: «به طور مثال، زرافشان وزیر مطرحشده براي آموزشوپرورش که انصراف داد، در فراکســیون مســتقان مخالفان بســیاري داشت.» ایمنآبادي درباره اینکه آیــا انصراف او به دلیل همین مخالفتها بوده اســت، گفت: «بله در رأي استمزاجي مــا در فراکســیون، یــک رأي مثبت هم نداشــت. وزیر کشــور هم در فراکســیون ما داراي رأي ‪-5۰ 5۰‬است؛ اما همچنان بر حضور رحمانيفضلي بحث و بررســي انجام ميشــود ». اســماعیل گراميمقدم، عضو کمیته تعامل شــوراي عالي سیاستگذاري اصاحطلبان، هم بــه ایلنا گفته : «طبق آنچــه ميدانم، دو طرف در حال گفتوگو هستند تا به برخي از مطالباتي که در جامعه وجود دارد، پاســخ داده شود». ســخنگوي فراکسیون امید هــم از معرفــي احتمالي برخي افــراد بهعنوان وزراي پیشــنهادي به مجلس انتقاد کرده است. بهرام پارســایي به «انتخاب» گفته: «وزارت اقتصاد و وزارت رفاه نیازمند وزرایی قادر و کاردان اســت. جو مجلس، نیروهاي کارآمد و توانمنــد ميخواهد و درحالحاضر رضایتمندي نســبت به وزرات رفــاه در مجلس وجود نــدارد ». او از علي ربیعي و آنچه «لابيگري » او نامیده هــم انتقاد کرده : «آقاي ربیعي یکــي از افرادي بود که در بررســيهاي فراکســیون امید، نمره قبولي نگرفت و عملکــرد ایشــان رضایتبخش نبوده اســت. آقاي ربیعي به طور بيســابقهاي این روزها به سفر استاني ميرود. مدیري که شایستگي داشــته باشد، مثل آقاي زنگنه، ظریف و قاضيزاده هرگز چنین کاري نميکنند. این «آلارمي» به رئیسجمهور اســت و سابقه نداشته اســت ». سخنگوي فراکسیون امید همچنین با اشاره به طرح برخي اسامي مانند نهاوندیان براي وزارت اقتصاد گفت: «اخباري که از وزارت اقتصاد به گوش ميرســد نگرانکننده اســت. امیدوارم دولت تجدیدنظر کند. اگر فراکســیون امید تصمیم بگیرد به وزیر پیشــنهادي بله یا خیــر بگوید، یکپارچــه ورود خواهد کرد». دیشــب، غامرضا تاجگردون، رئیس کمیســیون برنامه و بودجه مجلس هم در نشســت شــوراي گفتوگوي دولت و بخــش خصوصي ابراز امیدواري کرد که رئیسجمهور امشــب )سهشــنبه( براي حضور علــي طیبنیا، وزیر اقتصاد، در کابینه دوازدهم اقدام کند.

توپ در زمين مجلس

با این حال روز گذشــته، حســینعلي امیري، معاون پارلمانــي رئیسجمهــور در پاســخ به این ســؤال که برخي از اعضاي فراکســیون امیــد از چینش احتمالي کابینه انتقاداتي داشــتهاند و معتقدند چک ســفید به دولت دراینباره ندادهایم، به ایلنا گفت: «آقاي روحاني بيتردید در معرفي اعضاي کابینه براي هرکدام از افراد پیشــنهادي، دلیل خواهند داشت و البته ذائقه مجلس را هــم مدنظر قرار ميدهند. ما امیدواریم وزراي دولت دوازدهم با رأي بالایي اعتماد مجلس را بگیرند و یکي از مقاطع خوب در روابط میان طرفین شکل بگیرد».

امیــدواري معاون پارلماني بــه رأي بالاي مجلس به کابینه در حالي اســت که سابقه نشــان داده لزوما همراهي و همســویي دولت و مجلــس، برگ برندهاي براي اعتمــاد مجلس به همه اعضاي کابینه نیســت. ســال 84 که محمود احمدينژاد کابینه اول خود را به مجلس هفتم که همســو و همفکر بــا خود بود، ارائه داد و بــا وجود اینکه غامعلي حدادعادل که ریاســت مجلس را برعهده داشت، بیشترین تعامل را با شخص احمدينژاد داشــت؛ اما نمایندگان به چهار وزیر او رأي ندادند و تا مدتها دولت او وزیر نفت نداشت. شخص حســن روحاني نیز این تجربــه را در کابینه اول خود با مجلس نهم داشــت. او نیز نتوانســت رأي اعتماد سه وزیر آموزشوپرورش، وزیر ورزش و وزیر علوم را از این مجلس بگیرد. آیا این اتفــاق در دولت دوم روحاني و مجلس دهم هم تکرار خواهد شد؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.