مشي اصلاحطلبان بهترین بود

Shargh - - سیاست -

موسويلاري: ســهمخواهي مناســب نیست کــه بگویند ما حمایت کردیم، سهمیه ما را بدهید؛ توجه به مطالبات مردمي نکتهاي است که اصاحطلبان باید مطرح کنند. مشــي اصاحطلبــان که گفتند سهم نميخواهیم؛ ولي شــما در چارچوب آراي مردم حرکت کنید، بهترین بود.) ايلنا(

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.