نقطه قوت خاتمي بازكردن فضاي سیاسي بود

Shargh - - سیاست -

ســليمينمين: بهحــق یکي از قوتهــاي آقاي خاتمــي بازکردن فضاي سیاســي بــود. درباره اینکه جامعــه بتوانــد در زمینه انتقــاد و ارائه نقطهنظرات فضاي بازتري را داشــته باشــد؛ اما در دوران آقاي روحاني ایــن فضاي باز را خیلي شاهد نبودیم. )خبرآنلاين(

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.