باید هوشیار بود

Shargh - - سیاست -

امير ســرتيپ احمدرضا پوردستان: امروز دشمن در پي این اســت که توان موشکي را از ما بگیرد. امیرالمؤمنین)ع( به ما توصیه کردند که از چنین دشمني پرهیز کرده و فاصله بگیریم. باید هوشیار بوده و خوشگماني را کنار گذاشت. نميشود به چنین دشمني خوشگمان بود. )ايلنا(

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.