بازگشبت غنوسرمالي خريوديخرصونعتساخوزد روفيپيو ريرااننسوقووعيسبته ایران

Shargh - - اقتصاد -

شــرق:

بزرگترين ســرمايهگذاري تاريخ صنعت خودروي ايران روز گذشــته بين رنو و ســازمان گســترش و نوســازي صنايع ايران منعقد شــد؛ قرارداد 66۰ميليونيورويي براي توليد ۳۰۰ هزار خودروي مشــترك بين ايران و رنو تا سال ۲۰۲4 ميلادي. اين کليات قراردادي است که روز گذشته بين رنو با سهم 6۰درصدي، ايدرو با ســهم ۲۰درصدي و هلدينگ پرتو نگين ناصح با سهمي مشابه، منعقد شــد. پيشبيني شــده پيرو اين قرارداد، سه هزار شغل ايجاد شود و وعده داده شده در قالب اين همکاري، با 6۰ قطعهساز ايراني همکاري شود. قائممقام اين غول خودروساز فرانسوي وعده داده در بلندمدت در ايران بمانــد و محمدرضا نعمتزاده، وزير صنعت، معــدن و تجارت ايران، هم بر همين اساس وعده راهاندازي يک مرکز فني و مهندسي و ايجاد يک خط توليد موتور مستقل را از گروه خودروسازي رنو گرفته است.

محمدرضا نعمتزاده در مراســم امضاي قرارداد همکاري مشترک بين ســازمان گسترش و نوســازي صنايع ايران، شــرکت پرتو نگين ناصح و گروه خودروسازي رنو در وزارت صنعت، معدن و تجارت، با بيان اينکه رنو شرکت شناختهشــدهاي است که ۱۲ سال پيش نيز مشــارکتي را در بازار ايران شروع کرد، افزود: با وجود رکودي که در سالهاي قبل داشتيم، همکاران ما و عمدتا بخش خصوصي توانســتند همکاريهاي خوبــي را در بخشهاي صنعتي شــکل بدهند و در کمتر از دو سال، بيش از ۲۰۰ مشارکت در اين زمينه شکل گرفته که برخي از آنها نيز به توليد رسيده است. وزير صنعت، معدن و تجارت اضافــه کرد: با وجود اينکه حدود نيم قرن از شــکلگيري صنعت خودرو در کشــور ميگذرد؛ اما به دليل گسستگي از بازارها و توانمنديهاي بينالمللي، اين صنعت نتوانسته بهطور کامل رشد کند؛ چراکه همکاريهاي بينالمللي در اين زمينه يکي از الزامات رشد و توسعه است.

علت طولانيشدن امضاي قرارداد، شروط ايران بود

نعمتزاده با بيان اينکه ما خوشــحاليم که چنين قراردادي در کشــور به امضا ميرســد، گفت: يکي از دلايل طولانيشدن مذاکرات براي امضاي اين قرارداد، شروطي بود که ما براي اين منظور داشتيم. او با اشاره به ايجاد مرکز توانمنــد تحقيق و توســعه در پي امضاي اين قــرارداد، اظهار کرد: اين مرکز متصل به شــبکه جهاني رنو است و ايزوله نيست. ضمن اينکه مسئولان رنو به توانمندي جوانان ايراني پي بردهاند و متوجه شــدند اين جوانان ميتوانند در مراکز يادشده مشغول کار و فعاليت شوند.

همكاري 60 قطعهساز ايراني با رنو

نعمتزاده تصريح کرد: نکته ديگر ايجاد خط توليد موتور مســتقل است که در قرارداد قبلي وجود نداشــت. بنابرايــن در پي اين قرارداد، يک کارخانه مدرن موتورســازي ايجاد ميشــود. همچنين قطعهســازان کشــورمان در فهرســت رنو قرار ميگيرند. قصد داريم 6۰ شرکت قطعهساز را معرفي کنيم تا در اين فهرست قرار داده شوند. وزير صنعت، معدن و تجارت درباره برخي انتقادهای مطرحشده نســبت به اينکه چرا شرکت ايدرو قرار است سهامدار 4۰ درصد اين قرارداد باشــد، درحاليکه دولتي است و بايد بخش خصوصي در اين زمينه فعال باشــد، گفت: اين مطلب درســت است. در شروع کار نيز قصد ما اين بود که بخش خصوصي وارد کار شــود؛ اما چون نميخواستيم معطل شويم، کار را شروع کرديم و سپس بخش خصوصي وارد شد.

قرارداد 660 ميليونيورويي رنو با ايران

رئيس هيئت عامل ســازمان گســترش و نوســازي ايران )ايدرو( هم در مراسم امضاي اين قرارداد، از سهم سرمايهگذاري ۲۰درصدي اين سازمان در قرارداد جديد با رنو خبر داد و اعلام کرد: ميزان سرمايهگذاري در فاز اول 66۰ ميليون يورو و در قالب توليد ۳۰۰ هزار دســتگاه خودرو خواهد بود. منصور معظمي با اشــاره به اينکه از ۱۰ ماه قبل چارچوب همکاري بين ايدرو و رنو در پاريس امضا شــده اســت، گفت: در ابتدا، ســهم رنو 6۰ و سهم ايدرو 4۰ درصد تعريف شده بود؛ اما در اين ۱۰ ماه مذاکرات سخت و فشردهاي داشتيم و توانســتيم با شرايط بهتر و تغيير ســهم ايدرو از 4۰ به ۲۰ درصد، به تفاهم برســيم. معظمي افزود: بر اســاس قرارداد جديد مبني بر همکاري مشترک ســهجانبه بين ايدرو، شــرکت پرتو نگين ناصح و رنو، سهم مشارکت رنو 6۰ درصد، ســهم مشارکت ايدرو ۲۰ درصد و ســهم مشارکت شرکت پرتو نگين ناصح نيز ۲۰ درصد است.

پيشبيني اشتغالزايي 3هزارنفري

معــاون وزير صنعت، معدن و تجارت دربــاره جزئيات اين قرارداد اظهار کرد: ميزان سرمايهگذاري در فاز اول 66۰ ميليون يورو خواهد بود و سه هزار نفر اشــتغالزايي مســتقيم دارد. علاوه بر اين، سرمايهگذاري براي توليد ۳۰۰ هزار دستگاه در نظر گرفته شده که بخشي از آن تا پايان سال آينده برای ورود ۱۵۰ هزار دســتگاه به بازار مدنظر قرار ميگيرد و تا سال ۲۰۲4 به سقف ۳۰۰ هزار دستگاه ميرسد. به گفته رئيس هيئت عامل سازمان گسترش و نوسازي ايران، مسئوليت رنو در اين قرارداد براي صادرات توليدات و قطعات، معادل ۳۰ درصد است و انتخاب مديرعامل و هيئتمديره به صورت چرخشي است. همچنيــن در دور اول، مديرعامل از طرف رنــو، هيئتمديره از طرف ايدرو و نايبرئيس از طرف شرکت پرتو نگين ناصح انتخاب خواهد شد.

فروش «داستر» و «سيمبل» زير ۱00 ميليون تومان

رئيس هيئت عامل ايدرو افزود: بر اســاس قرارداد جديد با شرکت رنو، دو خودروي «داستر» و «ســيمبل» به صورت مشارکتي در ايران ساخته خواهد شد که رده قيمتي اين خودروها، پايينتر از ۱۰۰ ميليون تومان خواهد بود.

پنهانكاري در قرارداد رنو نداريم

معظمي در حاشــيه مراســم امضاي قرارداد همکاري مشترک در زمينه توســعه و توليد خودروهاي جديد در ايران که با حضور وزير صنعت، معدن و تجارت و مســئولان شرکت خودروســازي رنو در وزارت صنعت برگزار شد، بــا تأکيد بر اينکه پنهانکاري در قرارداد رنــو و ايدرو وجود ندارد، اظهار کرد: اين هفتمين قراردادي اســت که امروز نهايي ميشود. يک مجموعه در ساوه خريداري شده که کار در آنجا شروع خواهد شد و کار را پيش خواهيم برد.

او با اشاره به اين که با استانداردهاي بينالمللي در کيفيت خودرو خيلي فاصلــه داريم، بيان کــرد: بايد خودروهايي را توليــد و عرضه کنيم که مردم قدرت خريداري داشته باشند، چرا که ساخت خودروهاي بالاتر از قيمت ۱۰۰ ميليون تومان راحت اســت اما مردم توانايي خريد نخواهند داشــت. رئيس هيئــت عامل ايدرو در پاســخ به اين ســؤال که توليد خــودرو با چند درصد ســاخت داخل در اين قرارداد مدنظر قرار ميگيرد؟ اعلام کرد: در ابتداي کار ســهم مورد نظر داخلــي 4۰ درصد و پس از آن به 6۰ تــا 7۰ درصد خواهد رســيد. اما در قرارداد عنوان شــده که پس از گذشــت ۱.۵ سال به ميزان 6۰ درصد برسيم.

مشكل در صادرات خودرو

معظمي با تأکيد بر اينکه در صادرات خودرو با مشــکل مواجه شــدهايم، عنوان کرد: در اين زمينه تعارفي نداريم و بايد بگوييم که در صادرات خودرو به دليل مســائل کيفيتي و قيمتي به مشــکل خوردهايم و بايد بتوانيم چه در بخش قطعات و چه در بخش محصولات، نگاه صادراتمحور داشته باشيم.

علت طولانيشدن قرارداد با رنو

معظمي افــزود: وزارت صنعت، معدن و تجــارت و نيز ايدرو در مديريت خودروســازان نقشــي ندارد و خودروســازان ما تماما خصوصي هســتند. او همچنين در پاسخ به اين که آيا در قرارداد مذکور مسئلهاي در نظر گرفته شده که اگر آمريکاييها رنو را تحت فشــار قرار دهند، تفاهمنامه با مشکل مواجه نشــود؟ تصريح کرد: در قرارداد ما چيزي درباره تحريمها و آمريکا قيد نشــده اســت. فرانسويها تأکيد داشتند چنين بندي در قرارداد گذاشته شود و يکي از علل طولانيشدن قرارداد چنين مسئلهاي بود. رئيس هيئت عامل ايدرو ادامه داد: در توتال و ساير قراردادها نيز شاهد چنين مسائلي هستيم، اما با شرايطي که پس از برجام به وجود آمده با چنين مسائلي روبهرو نخواهيم بود.

قائممقام رنو: قرارداد با ايران استثنائي است

قائممقام ارشــد گروه خودروسازي رنو، قرارداد ســهجانبه با ايرانيها را قراردادي استثنايي خواند و گفت: با اين قرارداد شاهد حضور بلندمدت رنو در ايران خواهيم بود. «تيري بلوره» در آيين امضاي اين قرارداد افزود: مفتخريم که قراردادي اســتثنايي را با ايــدرو و گروه نگين در يکي از اســتراتژيکترين کشورها براي رنو يعني ايران به امضا ميرسانيم. او ادامه داد: در دنياي رنو، ايران شناخته شده است؛ به خاطر پتانسيلهاي خوب صنعتي، زيرساختهاي خودروسازي، نيروي انساني توانمند، شرايط ژئوپليتيک استثنايي و همينطور فرهنگي غني که از نکات بســيار مهم براي فرانسه به شمار ميرود. به گفته قائممقام ارشــد گروه خودروســازي رنو، توافق مذکور تفاهمي استثنايي در تاريخ صنعــت خودروي ايران به جهت ســرمايهگذاري، انتقــال تکنولوژي داخليســازي و پرورش استعدادهاي ايراني به شــمار ميرود. علاوه بر اين ايجاد مرکز مهندســي و خريد توليد خودروهاي بــهروز و صادرات در جهت تکميل و توسعه زنجيره کامل ارزش در ايران مدنظر قرار گرفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.