کسبوکار خبر

Shargh - - اقتصاد -

براي ايجــاد آژانس خبــري بهمثابه يــک بنگاه اقتصادي لازم است امکان فروش خبر و انتشار آزادانه آن وجود داشته باشد.خبرگزاريهاي ايران يا مستقيما وابســته به دولت هســتند يا به نحو غيرمستقيم به نهادهاي رسمي و سياسي وابســته هستند؛ بنابراين در ايران کســبوکار خبري رســما جريان نــدارد و تا هنگامي که ساختار سياسي و حقوقي در ايران اجازه «فروش خبر» را ندهد، کســبوکار خبر در قالب يک بنگاه خصوصي رونق نميگيــرد؛ درحاليکه عموم آژانسهاي خبري نظير رويتــرز از محل فروش خبر درآمد کســب ميکنند و بهعنوان يک بنگاه اقتصادي نقش ايفا ميکنند، در ايران پايبندنبودن به کپيرايت و حقــوق معنوي اثر موجب ميشــود کســي براي خريــد خبر پول نپردازد. از ســوي ديگر انتشــار خبر رايگان از ســوی خبرگزاريهايي کــه از بودجههاي دولتي و عمومي تأمين ميشــوند، رقابت داخلي در بازار خبر ايران را با مشــکل جدي مواجه کرده است. با وجــود غيراقتصاديبودن خبرگزاريهــا در ايران تعداد آنها زياد اســت؛ در ســالهاي ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ بيــش از ۲۰ خبرگزاري مجــوز فعاليــت گرفتهاند! تعداد خبرگزاريهايي کــه در ايران وجود دارد مانند تعداد بانکها، با استانداردهاي جهاني فاصله دارد. اينهمه خبرگزاري با تيراژ محــدود روزنامه در ايران همخواني ندارد. جالب اينکه بين اخبار رســمي اين خبرگزاريهــا با آنچه بهطور غيررســمي در جامعه منتشــر ميشــود، فاصله معناداري وجــود دارد که فلســفه وجودي اين آژانسهاي خبري را زير سؤال ميبرد. يکــي از مهمترين ارزشهــاي خبري وجود تنوع و تکثر است. با وجود اين تعداد خبرگزاري، هنوز تنــوع و تکثر خبري نداريم و اين در حالي اســت که در کشورهاي پيشرفته، تنوع خبري چشمگيري وجود دارد.خوشــبختانه تکنولوژيهاي مــدرن ارتباطي تا حد زيادي انحصار اخبار رســمي را شکســته است و شــبکههاي خبري مجازي خصوصي و بدون مجوز دولــت بــه اطلاعرســاني ميپردازند. گرچــه اخبار اينگونه ســايتها چندان معتبر نيســت، اما با اقبال شهروندان مواجه شده است و حتي مقامات سياسي، خبرگزاريهاي رســمي و مطبوعات به آنها واکنش نشان ميدهند. همچنين نقش اثربخش رسانههاي ماهوارهاي فارســيزبان که در خارج از کشور به تهيه و پخش اخبار ايران ميپردازند نيز نمونه ديگر تغيير فضاي خبري است. اگر شــرايط براي حضور بخش خصوصي در صنعت خبر فراهم شــود، آژانسهاي خبري حرفهاي پا به عرصه وجود ميگذارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.