مهاجرت در ایران تغییر شکل داده است

Shargh - - اقتصاد -

ایســنا: معاون وزيــر راه و شهرســازی گفت: مهاجــرت از حالــت روســتا بــه شــهرها بــه حالــت جابهجايی درونشــهری و ايجــاد پديده حاشيهنشــينی تغيير کرده اســت. محمدســعيد ايزدی اظهــار کــرد: نتايج سرشــماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ نشان از جابهجايی جمعيت به شــکل عظيم و گســترده مانند گذشــته ندارد. البته جابهجايی درونشــهری به ســمت نواحی حاشيهای همچنان پابرجاســت که سياستهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بايد در اين راســتا اعمال شــود. وی افزود: تا پيش از دولت يازدهم، اقدامــات در حــوزه بازآفرينی شــهری صرفا به بحــث درمــان توجه داشــت اما دولــت تدبير و اميــد بــرای اولينبار بــه موضــوع پيشنگری و پيشبينی همزمان با درمان پرداخت. با راهاندازی کارگروه پيشــگيری و پيشنگــری از ايجاد مناطق حاشيهنشين که محوريت آن بر عهده قوه قضائيه بود، توفيقات خوبی به دست آورديم. قوه قضائيه با راهاندازی يک کارگروه با مشارکت سازمان ثبت اســناد و املاک، ســازمان ملی زمين و مســکن و وزارت کشور شرايطی را برای پيشگيری از گسترش نواحی فراهم کــرد. به گفته ايــزدی، در کارگروه پيشــگيری، مباحثی مانند کمربند سبز، جلوگيری از تصرفــات غيرقانونــی، توجــه به آســيبهای اجتماعــی و... مورد توجه قــرار گرفت که ادامه دارد و ما نيز با قوت دنبال آن هستيم. معاون وزير راه و شهرســازی تصريح کرد: اقدام ديگر، تشکيل کارگروه ســاماندهی روســتاهای واقــع در حريم کلانشهرهاســت. بالغ بر سههزارو 7۰۰ روستا در حريم شــهرها قرار دارد کــه بزرگترين تهديد در بحث حاشيهنشــينی، محسوب میشــود؛ زيرا به دليل تداخل مســئوليت روستاها با شهرداریهای کلانشهرها و عدم انسجام مديريت آنها که دست بخشداریهاست مهمترين فرصت برای مهاجران اســت که آنجا را تصرف کنند. ايزدی خاطرنشان کرد: هماکنــون حريم شــهرها از قلمرو مديريت شهری خارج است اما از شهر مادر تغذيه میکنند و بستری برای نواحی نابسامان شدهاند. به همين منظور در پی راهانــدازی برنامه جامع برای حريم شهرها هستيم. کار ما اين است که سههزارو 7۰۰ روســتا را مديريت کنيم که از تصــرف غيرقانونی جلوگيری شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.