برخورد قضائي با کارفرمایانی که قرارداد سفید منعقد کنند

Shargh - - اقتصاد -

شــرق:

امنيت شــغلي در ســايه قراردادهاي موقت به خطر افتاده است. زنگ خطر تا اندازهاي بــوده كه وزارت كار بر آن شــده تا ســامانهاي را براي ثبت قراردادهاي كار و ثبت دادخواســتها راهاندازي كند. بر همين اســاس، روز گذشــته در نشســت تخصصي امنيت شغلی همراه با امنيت سرمايهگذاری و توليد، اين ســامانه رونمايي شد. در اين مراســم، علــي ربيعي، وزير تعــاون، كار و رفــاه اجتماعي، با اشــاره به اينکه قــراردادی به نام ســفيدامضا نداريم و دراينباره با قوه قضائيه هماهنگ كردهايم كه با اين نوع قراردادها برخورد شــود، گفت: بازرســان كار هم در اين راستا تلاش میكنند كه در صورت مشــاهده، برخورد مقتضی را انجــام دهند. ربيعي در اين مراســم با انتقاد از ســخناني كه عليه اين وزارتخانه بيان ميشــود، گفت: برای فکر كسانی كه اين وزارتخانه را مشکل شستا میدانند، متأســفم. اين وزارتخانه با زندگی ميليونها نفر سروكار دارد و كاملا اجتماعی است. او همچنيــن تأكيد كرد بايد برای امنيت شــغلی، راهکار پيشبينی كنيم؛ زيرا امروز امنيت شــغلی پيچيدهتر از هر زمان ديگری اســت.ربيعی در اين مراسم با بيان اينکه پيچيدگی روابط كار در شرايط كنونی بيــش از هر زمــان ديگری اســت، اظهار كرد: پديــده امنيت شــغلی در كارگاههــا بهويژه كارگاههايــی كه بــه نوعی دچار ناامنی هســتند، بيشــتر احساس میشود.او با اشــاره به تحرک در سرمايههای فيزيکی برای كاهش قدرت چانهزنی، اظهار كرد: قــدرت چانهزنی نيــروی كار در حال كاهش اســت؛ چون انگيزههــای مالی و دخالت ســرمايههای جهانــی در اقتصادهــای داخلــی كشــورها، در حال اضافهشدن به پيچيدگی روابط كار و قوانين كار اســت. بنابراين تغيير رويکردهای شــغلی در چنين شــرايطی از ضروريــات امنيت شغلی به شمار میرود.

درعينحال، وزير تعــاون، كار و رفاه اجتماعی با بيان اينکه قرارداد ســفيدامضا يعنی بازگشــت به دوران نامناســبی كــه در آن هيچگونه روابطی شــکل نگرفته بود، تصريح كرد: من به تبصره يک و دو ماده هفت قانــون كار معتقدم و تأكيد دارم كه هر دو با هم میتوانند اثربخشی لازم را داشته باشند و انتظار دارم از طريق گفتوگوی اجتماعی و سهجانبهگرايی به اين هدف دست يابيم.

وزيــر تعاون، كار و رفــاه اجتماعی همچنين با تأكيد بر لــزوم تضمين امنيت شــغلی نيروی كار گفت: مزد بايد بر تورم پيشی بگيرد و حتی اين ايده بهعنوان يک نظريه به دولت رفت.در اين مراسم، احمد مشــيريان، معاون روابط كار وزير تعاون، به ارائه جزئيــات راهاندازی اين ســامانه پرداخت و گفت: اين سامانه از چند زيرسامانه مختلف تشکيل شــده كه از آنها میتوان به زيرسامانه جامع ثبت دادخواســت، بررسی مشاغل ســخت و زيانآور، حفاظــت فنی و ايمنی، آمــوزش ايمنی نيروهای كار، بيمه بیكاری و حمايت از مشــاغل، شناسايی واحدهای مشــکلدار، بازرســی كار، شــوراهای ســازش، ثبت و تأييد و پيگيــری قراردادهای كار، بيمه كارگران ســاختمانی و طبقهبندی مشــاغل اشــاره كرد. معاون وزير كار افزود: درحالیكه در بعضی كشــورها، ســقف زمانی قراردادهای كار از دو ســال تا پنج ســال و بعضا ۱۰ساله است، در ايران ســقف زمانی برای قراردادهــای كار وجود ندارد.وی افزود: به گفتــه كارگران، درحالحاضر بيش از ۹۰ درصد قراردادهای كار موقتی اســت. درصورتیكــه اگر به نقطه تعادل در حوزه امنيت ســرمايهگذاری و قراردادهای كار برسيم، میتوان گفت بــه انعطافپذيری بــازار كار و تعادل ميان عرضه و تقاضا دســت پيدا كردهايم. هادی ابوی، دبيركل كانون عالی انجمنهای صنفی كارگران، با مثبــت ارزيابیكردن اقدام وزارت كار در راهاندازی ســامانه جامع ثبــت قراردادهــای كار، ايجاد اين ســامانه را گام بزرگی در پايانبخشيدن به انعقاد قراردادهای سفيدامضا دانســت.اوليا علیبيگی، رئيــس كانون عالی شــوراهای اســلامی كار، نيز گفت: تأمين امنيت شــغلی بر عهــده وزارت كار اســت؛ ولی امنيت ســرمايهگذاری بر عهده ساير دستگاههاســت. او تأكيــد دارد جامعــه كارگری امنيت شغلی را جزء حقوق قانونی خود میداند و بهرهوری در كشــور با وجود قراردادهای موقت به وجود نمیآيد. وی گفت: درحالحاضر بيش از ۹۳ درصد قراردادهای كارگران، موقت است و اين امر به دغدغهای برای جامعه كارگری تبديل شده اســت.علیبيگی با اشــاره به انعقاد قراردادهای موقــت در بســياری از بنگاههــای اقتصــادی، خاطرنشان كرد: در كشــورهای توسعهيافته برای قراردادهای موقت ســقفی وجــود دارد. مثلا ۲۰ درصــد قراردادها در كشــورهای توســعهيافته، موقت اســت؛ درصورتیكه در ايــران بيش از ۹۰ درصد قراردادهای كارگران به شکل موقت است. جمال رازقیجهرمی، يک مقام مسئول كارفرمايی، نيز در اين نشســت گفت: اگر همــه برای اصلاح قيمت تمامشــده در كشــور تلاش كنند، اشتغال و ثــروت ايجاد میشــود. به گفتــه او، اگر امنيت ســرمايهگذاری در كشــور نداشته باشــيم، امنيت شغلی هم به دست نمیآيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.