ريزش دستهجمعي خودروييها

Shargh - - اقتصاد - فاطمه تیموری کارشناس بازار سرمایه شرکت سبدگردان کاریزما

در معاملات ديروز، شــاخص كل بورس با ۹8.۳۹ واحــد ريــزش، قرمزپــوش شــد. در ايــن معاملات خودرويیهــا برخــلاف روز يکشــنبه بــا كاهــش دســتهجمعی قيمت مواجه شــدند. از ســوی ديگر معاملات بلوكی «حکشتی» و «ومعادن» نيز نتوانست شــاخص را از ريزش نجات دهد. ديروز ۹8۱ ميليون انواع ســهم و اوراق بهادار به ارزش سههزارو چهار ميليارد ريــال در بورس تهــران و فرابورس معامله شــد. در پايــان اين معاملات شــاخص كل با كاهش ۹8.۳۹واحــدی بــه رقــم 8۱هــزارو ۲85.۷ واحد رسيد. شــاخص قيمت نيز با افت ۳۱.۹۱واحدی عدد ۲6هزارو ۳۳۹.5 واحد و شــاخص آزاد شناور با افت ۲۱۳.۰۳واحدی عــدد 8۹هزارو 5۹8 واحد را به ثبت رســاندند. در بورس تهران نيز بيشترين تأثير مثبت را بر شــاخص كل «حکشتی» و بيشــترين تأثير منفی را «شــبندر» بر جای گذاشــتند . «خودرو» نيز بيشــترين بازديدكننده در بازار را بــه خود اختصاص داد. ديروز «ثفــارس»، «ثامان» و «پلاســک» بيشــترين افزايش قيمت و «ســصفها»، «خلنت» و «كپارس» بيشترين كاهش قيمت را داشــتند. در اين معاملات «ثفارس» بيشترين صف خريد و «سمازن» بيشترين صف فروش را به خود اختصاص دادند.روز گذشــته برخلاف روز يکشنبه اكثر نمادهای معاملاتی با افت قيمت مواجه بودند. دراينبين گروه انبوهسازی رشد اندكی را پشت ســر گذاشــت و نمادهای «ثامان، ثفارس و ثالوند » با افزايــش قيمت همراه شــدند. از ســوی ديگر گروه سيمانیها وضعيت خوبی نداشتند و كاهش قيمت برخی از نمادهای اين گروه ازجمله «سصفها» تا مرز 6.۷ درصد رسيد. گروه محصولات شيميايی نيز نسبتا شرايط متعادلتری داشــتند؛ اما دارويیها با كاهش مجدد قيمتها مواجه شدند. محصولات غذايی نيز مانند خودرو افت قيمتی شــديدی داشــتند. در گروه خودرويی نيز تنها چهار نماد «خاهن، خپارس، خنصير و خپويش» بــا افزايش قيمت همراه شــده بودند و باقی نمادها كاهش زيــادی را تجربه كردند. از اخبار مهم ديروز میتوان به قرارداد رنو و ايدرو اشــاره كرد. اين قراردادی اســتثنائی در تاريــخ صنعت خودروی ايران اســت. در اين راســتا قائممقام ارشد مديرعامل گروه خودروســازی رنو گفت: قــرارداد رنو و ايدرو به دليل ســرمايهگذاری، انتقال فناوری، داخلیسازی و پرورش اســتعدادهای ايرانی، ايجاد مركز مهندسی، توليــد خودروهای بهروز و صــادرات و به بيان ديگر توســعه زنجيــره كامــل ارزش در ايران، قــراردادی اســتثنائی در تاريخ صنعت خودروی ايران است. در ايــن روز «ومعادن» نيز با عرضه بلوكی به حجم ۱5۰ ميليون سهم به ارزش ۱8۹ ميليارد ريال و «حکشتی» با عرضه بلوكی به حجم 8۰ ميليون ســهم و ارزش ۲68 ميليارد ريال به ترتيب بيشــترين حجم و ارزش معاملات را ثبت كردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.