تقدیر زنگنه از دادستان کل کشور برای قرارداد توتال

Shargh - - اقتصاد -

وزيــر نفــت از تأييــد بــدون اشــکال قــرارداد ۷۰۰صفحــهای با توتــال خبر داد و گفت: دادســتان كل كشــور به همراه دو معاون خــود متعهدانه و با ســختگيری و ريزبينی متن قرارداد را بررســی كردند. به گزارش شــانا، وزير نفت با بيان اينکه از تأييد نهايی قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی بســيار خرسندم، گفت: با تأييد اين قرارداد يک نفس راحت كشيدم و گفتم خدايا شــکر. وی افزود: برای نهايیكردن متن قرارداد جديد نفتی مصوب دولت، يک سال زمان صرف شد؛ قرارداد فــاز ۱۱ پارس جنوبی ۱۲ تيرماه به امضا رســيد، يعنی تقريبا حدود يک مــاه پيش و با وجود آنکه يک ماه از امضای قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی سپری شده و تمام مراحل آن به تأييد رســيده و رؤســای كميسيونهای مجلــس آن را امضــا و تأييــد و تحســين كردند، باز عدهای دســت از انتقاد برنداشــتند. وزير نفت با بيان اينکه «آقای منتظری )دادســتان كل كشور( به همراه دو معاون خود متعهدانه و با ســختگيری و ريزبينی متن قرارداد را بررسی كردند »، گفت: اين برای ما سبب دلگرمی شد كه با اين دقت، ريزبينی و سختگيری اين قرارداد را تأييد كردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.