آتشسوزی شرکت نفت مهار شد

Shargh - - اقتصاد -

ایلنا:

سخنگوی ســازمان آتشنشانی گفت: طبقه همکف يکی از ساختمانهای شركت ملی نفت دچار آتشسوزی شــد كه بهدليل وجود كارتن در اين طبقه دود زيــادی ايجاد و همين امر موجب شــد سيســتم اطفای حريق ســاختمان فعال شــود. جــلال ملکی، سخنگوی ســازمان آتشنشــانی، درباره آتشسوزی گزارششــده از ســاختمانهای واقع در خيابان حافظ گفت: اين آتشسوزی در يکی از ساختمانهای خيابان حافظ اتفاق افتاده اســت. او افزود: طبقه همکف اين ســاختمان دچار آتشسوزی شــده كه بهدليل وجود كارتــن در اين طبقه دود زيادی ايجاد شــد و همين امر موجب شد سيستم اطفای حريق ساختمان فعال شود. ملکــی در ادامه گفــت: نيروهای آتشنشــانی به اين ساختمان اعزام شدند و در كمترين زمان ممکن حريق مهار شــد و هيچ مشــکلی وجود ندارد. فقط بهدليل وجود دود در ســاختمان و فعالشدن سيستم اطفای حريق؛ افراد حاضر در ســاختمان از آن خارج شدهاند. براســاس گزارشهــای موجــود اين آتشســوزی در ساختمان مركزی شركت ملی نفت اتفاق افتاده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.