9 سال پیش در چنین روزی

Shargh - - سياست -

فرمانده کل ســپاه: پاسخگویی در سپاه باید تقویت شود

سیداحمد خاتمی: تحت هیچ شرایطی نباید نظام اسلامی و ولایت فقیه آسیب ببیند

رســانههای ســوری: آمریکا و اســرائیل سعی بر تیرهکردن روابط ایران و سوریه دارند

آیــتالله هاشمیرفســنجانی: حوزههای علمیه و ائمــه جماعات باید پل مطمئنــی بین مردم و نظام باشند

کردزنگنه، مدیرعامل ســازمان خصوصیســازی: ســود ســهام عدالت برای هر خانــوار پنجنفره به 9 میلیون تومان رسید

حمید رسایی، نماینده مجلس: اصولگرایی یعنی همین که با یکدیگر مماشات نکنیم

جمشیدی، سخنگوی قوه قضائیه خبر داد: توقف حکم سنگسار

آیتالله هاشمیرفسنجانی: حضور مردم، شرط و رکن اساسی نظام اسلامی است

محمود احمدینــژاد، قانون سیاســتهای کلی اصل 44 را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد

ووک یرمیک، وزیر خارجه صربســتان: مذاکره تنها راهحل مورد توافق همگان است

کدخدایی، سخنگوی شــورای نگهبان: کسانی که با حکم حکومتی در انتخابات ریاســتجمهوری نهم تأیید صلاحیت شدند، اگر دوباره وارد چرخه انتخابات شوند، صلاحیت آنها مجددا بررسی میشود

مقــام معظــم رهبــری: رونــد اداری بررســی نوآوریهای علمی باید آسان شود

احمدینــژاد: پــای اصــول انقلاب ایســتادهایم، آرمانگرایی و ایســتادگی روح حرکت مجاهدتهای خادمان ملت است

فیروزآبــادی، رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح: موفقیتهــای ســتاد کل نیروهــای مســلح مدیون ایثارگران است

متکی، وزیر خارجه: مردم ایران همواره گفتمان را بر خشونت ترجیح دادهاند

سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: قانون قبلی انتخابات ریاســتجمهوری در انتخابات ســال آینده لازمالاجراست

حسین الحســینی، رئیس ســابق مجلس لبنان: تعامــل قدرتمندانــه ایــران بــا غرب مایــه مباهات مسلمانان است

حبیبــی، دبیــرکل حــزب مؤتلفــه اســلامی: هدفمندکردن یارانهها سیاسی نیست

خاتمی، عضو شــورای مرکزی جامعه مدرســین: معرفی کاندیدا توســط جامعه مدرســین، بستگی به شرایط دارد

آیتالله ابراهیم امینی: صداوسیما گاهی خرافات و موهومات را به مخاطبان انتقال میدهد

رسول منتجبنیا، قائممقام حزب اعتماد ملی: باید اتحاد را همراه با آزادی فکر داشته باشیم

حسن ســبحانی، نماینده مجلس: حتی یک ریال یارانه برای انرژی پرداخت نمیشود

ســخنگوی قوه قضائیــه: نهادهــای بینالمللی میتوانند از زندانهای ایران بازدید کنند

لاریجانی، رئیس مجلس: اگر وزیران به کمیسیون نیامدند سؤال را به صحن بیاورید

وزیــر بازرگانی خطاب به شــهرداریها: آژانسها تحت پوشش نظام صنفی هستند، دخالت نکنید

محمد خوشچهــره: صادقنبودن مســئولان در گفتار و رفتار، میزان اعتماد مردم را پایین میآورد

سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران: یکی از عوامل پیشــتازی ســپاه، توجه به قله بلند رهبری است

کدخدایی، سخنگوی شــورای نگهبان: مجلس و دولت قانون جامعی برای انتخابات تدوین کنند

رئیس مجمع تشــخیص مصلحت نظام: مراقب باشیم طرح حذف یارانهها به جامعه شوک وارد نکند

آیــتالله هاشمیرفســنجانی: حضور مــردم در عینیتیافتن حکومت اسلامی شرط و رکن است

مقام معظم رهبری در دیدار با دانشمندان ایرانی بــر لزوم آزادســازی رونــد اداری بررســی طرحها و نوآوریهای علمی تأکید کردند

احمدینــژاد پرداخت هرگونه کمــک یا هدیه به دستگاههای اجرائی را ممنوع کرد

رئیس مجلس: رأی اعتماد مجلس اتمامحجت با دولت است، با دولت رودربایستی نداریم

آیــتالله هاشمیرفســنجانی: مجلــس اجرای صحیــح و مدبرانه طــرح هدفمندکــردن یارانهها را پیگیری کند

صفارهرندی، وزیر ارشــاد: بهترین خبرنگاران کار حرفهای را با حقیقت پیوند میزنند

متکی، وزیــر خارجه: مردم ایــران در طول تاریخ گفتمان را ترجیح دادهاند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.