شریک زنجهامنديفيسنومبدرونهمدينمجفهقسيدگط همنردهافساهدش ميرفتم

Shargh - - سياست -

ایلنا: نهمین جلســه رسیدگي به اتهامات شــرکاي زنجاني در پرونده فساد نفتــي، روز گذشــته با حضور متهمــان، وکلاي آنها و نماینده دادســتان به ریاست قاضي مقیسه در شعبه ۲8 دادگاه انقلاب برگزار شد. در آغاز جلسه، رئیس دادگاه از متهم ردیف ســوم درخواســت کرد در جایگاه قرار بگیرد و دفاعیات خود را بخواند.

«ح.ف.ه»: در جلسه گذشته گفته شــد که در تأسیس بانک FIIB نقش داشــتهام، اما بابــک زنجاني قبل از مــن این بانک را افتتاح کــرده بود. من بهعنوان همــراه با او بودم و نقش عملیاتي در این موضوع نداشــتم. هیچ مستندي وجود ندارد که من سهامدار یا عضو هیئتمدیره باشم.

در جلســه قبل از سوي نماینده دادســتان برگهاي ارائه شد که براساس این سند من سهامدار هستم، اما در آن سند از من بهعنوان دایرکتور یاد شده اســت. امکان دارد دایرکتور به معني سهامدار ترجمه شود، اما در اینجا به معني عضو هیئتمدیره اســت و اشــتباه ترجمه کردهاید. صددرصد سهام متعلق به زنجانــي بود. اصلا براي اینکه در مالــزي عضو هیئتمدیره یک بانک شوید شرایطي وجود دارد؛ مثلا باید حتما تابعیت کشور مالزي و سابقه بانکداري داشته باشید که من هیچکدام از اینها را نداشتم.

قاضــي: طبق اظهارات زنجاني شــما از بدو تأســیس کنتبانک و بانک FIIB حضور داشــتهاید و در تمام سفرها همراه بابک زنجاني بودید. شما در زمان معامله با بانک ملت در آن جلســه حضور داشــتید و امضاي شما زیر قرارداد وجود دارد. زنجاني گفته شــما در هیئتمدیره این بانکها بودهاید، در هولدینــگ با او همــکاري ميکردید و مجموعا دو درصد ســود دریافت ميکردید. شــما بعد از فــروش FIIB به بانک ملت پنج میلیون دلار ســود دریافــت کردهاید. خودتان اقرار کردهاید که دو ســفر براي پیگیري مســائل مربوط به بانک FIIB به مالزي داشــتهاید. آیا اقرارهاي خود را قبول دارید؟ همراه به معني شریک است.

«ح.ف.ه»: اینهایي را که من خودم نوشــتم قبول دارم. همراه به معني شریک نیست. قاضي: شما در تمام جلســات بودهاید، زیر قرارداد را امضا کردهاید، پنج میلیون یورو کمیسیون گرفتهاید، ميگویید شریک نبودم؟ «ح.ف.ه»: مــن پنج میلیون یورو را نگرفتهام، اگــر مدرکي دارید بیاورید و ثابت کنید.

نماینده دادســتان: این پنج میلیون در حســاب شــما تهاتر شده است. ميفرمایند دایرکتور درست ترجمه نشــده؛ باید بگویم که ما اصلا سندي را ترجمــه نکردهایم، اصل ســند را ارائه دادهایم. اینکه شــما و بابک زنجاني شــرایط بانکداري در مالزي را نداشــتهاید درســت اســت و به همین علت صددرصد ســهام FIIB متعلــق به کنتبانک بود و شــما جزء هیئتمدیره پوششي بودید.

قاضي: شــما اقرار کردهاید که جزء هیئتمدیره بودهاید. شــما از این راه منافع کســب کردهاید. شما اقرار کردهاید به علت اینکه من جزء هیئتمدیره بودم و حضورم چشمگیر بود، زنجاني براي اینکه به طرفهاي خود بفهماند که تنها نیست من را علم ميکرد. چون شما ۳0 سال در وزارت اطلاعات کار کردید و همه شــما را بهعنوان فلاح وزارت اطلاعات ميشناختند همیشه با او بودید. آیا این اقرار خود را قبول دارید؟

«ح.ف.ه»: مــن اینهــا را با صداقت نوشــتم. من برنامه خــودم را براي دفــاع تنظیم کرده بودم. زنجاني براي انتقال چهار میلیون دلار از کنتبانک نامهاي نوشته بود، اسم من را نوشت و یک امضاي دیگر زیر آن زد.

قاضي: چرا وقتي فهمیدي شــکایت نکــردي. هیچ امضایي بدون اطلاع شما جعل نميشد.

«ح.ف.ه»: من در تاریخ ۲/۹/۹۶ شــکایت کردم. مدرک بیاورید که جایي امضاي من در سوییفتها باشد.

نماینده دادستان: حرفهایي که ميزنیم براساس گزارش بانک مرکزي اســت که کنتبانک شــما را بهعنــوان نماینده امنیتي در امر ســوییفتها معرفي کرده اســت. اینها امروز ادعاي جعل ميکننــد والا این موضوع در جلسه قبل از نقض رأي نیز بیان شده بود، چرا آنموقع نگفتند؟

«ح.ف.ه»: ســادهترین و قويترین استدلال براي اینکه مشخص شود من چه نقشي در FIIB داشتم، رجوع به این بانک و جاهایي است که من سمت داشتم. قاضــي: خودتان در جلــد ۳0 پرونده اقرار کردید کــه عضو هیئتمدیره

هستید. «ح.ف.ه»: مــن عضو هیئتمدیره FCT بنکــر بودم. FCT یک هولدینگ بود و یک شرکت سرمایهگذاري در حوزههاي مختلف است. قاضــي: «م.ش»، متهــم ردیــف دوم، اقــرار کرده اســت. شــما عضو هیئتمدیــره FCT بنکر بودید. از نماینده دادســتان ميخواهم راجع به این مسئله توضیح دهد.

نماینده دادســتان: او در تمام شــرکتهاي زنجاني سمت داشته است؛ بهطور مثال رئیس هولدینگ سورینت بود، نایبرئیس FCT بنکر، همچنین در قشــمایر مجموعــه هتلهاي ســورینت و بانک FIIB ســهامدار یا عضو هیئتمدیره بوده است. «ح.ف.ه»: من در بانک FIIB اقدام خاصي نکردهام.

نماینده دادستان: مشیري، نماینده بانک ملت، اذعان کرده که ما در بانک FIIB عملا کارهاي نبودیم. السيها توسط همین FCT بنکر در تهران صادر ميشــد و زیر نظر شخص زنجاني بود. شما که اینهمه اطلاعات دارید مگر ميشود یک همراه ساده باشید؟ همه سرورهاي اصلي FCT بنکر در تهران بود و کارها توسط خانم مهرباني صورت ميگرفت. طبیعي است که مالزي اجازه نميداده شــما جزء هیئتمدیره بانک باشید، اما در اینکه شما در خفا FIIB را مدیریت ميکردید شــکي نیست. پنج میلیون دلار از طریق تهاتر به شــما پرداخت شده است. بابک زنجاني اقرار کرده شما دیواندرهاي را به او معرفي کردهاید. خانم فریده آقایي، نماینده بانک ملت در FIIB اذعان کرده ما آنجــا آنقدر بيکار بودیم که گلها را آب ميدادیم. شــما به چه عنوان ادعا ميکنید که دو درصد ســود ميگرفتیــد. زنجاني در جاهایي اقرار کرده که متهم ردیف سوم درخواست سود پنج درصد کرده که بعدا با هم توافق کردیم که سه درصد پرداخت شود. اظهارات دیواندرهاي نقش متهم ردیف سوم را روشنتر ميکند.

«ح.ف.ه»: چه کسي ميتواند ثابت کند من سهامدار بودم. قاضي: نقش شما در تحویل نفت و غارت بیتالمال موثر بوده است. «ح.ف.ه»: من در موضوع نفت نقشي نداشتم.

نماینده دادســتان: «ح.ف.ه» به گفته مدیر بخش بینالملل بانک ملت، آقاي ســعیدي، آيوان را که یک سیســتم انتقال پول اســت به بانک ملت معرفي کرد.

«ح.ف.ه»: آقــاي هرمــزي، نماینده بانک ملت در ترکیــه، این را معرفي کرده، نه من. من در جعل الســيها نقشي نداشــتم. حسین شیرازيمنش، شریک بابک زنجاني، اقرار کرده که السيها ازسوي خانم مهرباني با اجازه زنجاني صادر ميشــده که اگر من نقشي در آنجا داشــتم، شیرازيمنش از من اسم ميآورد.

قاضي: شما در هیئتمدیره FCT بنکر بودهاید. آیا با زنجاني مرتبط بودید یا نه. «ح.ف.ه»: سهمي بهعنوان امانت به ما سپرده شده بود. قاضي: حتي اگر ۵/0درصد هم باشد ارتباط است. نماینده تأمین اجتماعي: ایشــان در مکاتبهاي با زنجاني گفته اســت در بازپرســي از من شکایتي شده اســت، صد میلیون تومان براي من قرار صادر شــده، من کارمند شــما نبودم که مرا اخراج کنید، عضو هیئتمدیره بودم و داراي اختیاراتي هســتم که قانون تجارت برعهده من گذاشــته است. طبق قانون تجارت، فردي بین عضو موظف و غیرموظف هیئتمدیره وجود ندارد. «ح.ف.ه»: من نگفتم که عضو هیچ هیئتمدیرهاي نیســتم، این حرفها نادرست است. قاضي: شما از تأمین اجتماعي پول گرفتید و آن را به وزارت نفت دادید. «ح.ف.ه»: در تأمین اجتماعي چیزي جابهجا نشده است. قاضي: پس آن پنج فقــره چک چه بوده اســت. جزءبهجزء هزینههاي زندگي شــما ازســوي زنجاني و با پول بیتالمال پرداخت شده است؛ مثلا هزینه بلیتهاي ســفر مالزي و خرید بلیت مالــزي براي دختر و دامادتان و همچنین هزینه ماساژور و حتي هزینه روکش صندلي خودروي شما ازسوي زنجاني از بیتالمال پرداخت شــده اســت. اینها نشــان ميدهد که شــما براي زنجاني آدم مهمي بودهاید. پس چطور ميشــود که شما صرفا نقش همراهکننده داشته باشید، اما اینهمه هزینه براي شما صرف شده باشد؟ جلسه دهم رسیدگي به این پرونده امروز برگزار ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.