واگذاري زمين عيدگاه به اهل سنت

Shargh - - سياست -

پایگاه اطلاعرساني وزارت کشور:

مدیرکل سیاسي وزارت کشــور روز گذشــته در همایش «حقوق بشر؛ مســئولیت همگاني»، درباره حقوق اقلیتهاي دیني و آزادي در پایبندي به عقاید دیني و عمل به شــعایر آن در نظام جمهوري اسلامي ایران، گفت: «در گستره ایران براي مســیحیان با جمعیت حدود ۱۲0 هزار نفر داراي ۲۵0 کلیســا )هــر ۴00 نفر یک کلیســا( و براي یهودیان 80 کنیسه با جمعیت حدودا هفت هزار نفر وجود دارد؛ یعنی به ازاي هر ۹0 نفر، یک کنیسه وجود دارد. به ازاي هر ۵00 نفر از هموطنان اهل سنت یک مســجد وجود دارد. همچنین در کل کشور حدود ۶0 هزار مســجد اهل تشــیع وجود دارد که بــه ازاي هر هزارو ۱00 نفر یک مسجد اختصاص دارد».

محمدامین رضــازاده در زمینــه حقوق فرهنگي و اجتماعي اقلیتهاي دیني، عنوان کرد: «بر اســاس قانون احزاب، انجمنهاي اقلیتهاي دیني تأســیس ميشوند که به مســائل فرهنگي، اجتماعي و عبادي اقلیتهــاي دینــي ميپردازند و تاکنــون ۵7 انجمن اقلیت دیني از کمیسیون ماده ۱0 احزاب مجوز فعالیت گرفتهاند. چندیــن دوره گفتوگوي بیندیني با محور همزیســتي مسالمتآمیز یعني گفتوگو با مسیحیان کاتولیک، گفتوگو با مســیحیان پروتستان و ارتدکس و گفتوگــو با ارامنه ایران تحت عنوان «همزیســتي مســالمتآمیز مســلمانان و مســیحیان ارمنــي» همه ساله از ســوي وزارت ارشاد و سازمان فرهنگ و ارتباطات برگزار ميشود». او ادامه داد: «براي اولینبار در تاریخ جمهوري اســلامي ایران، یک سفیر کرد اهل سنت منصوب شــد. زمین عیدگاه که مطالبه قدیمي هموطنان اهل سنت در اســتان سیستانوبلوچستان بود، در دولت حسن روحاني به آنها واگذار شد. ایجاد دستیاري ویژه امور اقوام و اقلیتهاي دیني و مذاهب در دولت یازدهم، زمینهساز تعامل و تفاهم بیشتر قوه مجریــه و گروههاي قومي، دینــي و مذهبي را فراهم کرد و مطالبات اقوام و مذاهب رســاتر و ســریعتر به مسئولان اجرائي کشور منتقل شد. در مناصب اجرائي تقنیني نیز از هموطنانمان از گروههاي قومي و مذهبي اســتفاده شده است. به عنوان نمونه، در هیئترئیسه مجلس قبلــي آقاي عثمانــي از هموطنان کرد اهل سنت، دبیر شوراي عالي امنیت ملي، دریادار شمخاني از هموطنان عرب خوزســتان و همچنین تعدادي از وزراي کابینه از اقوام کرد و ترک بودهاند».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.