میخواستند زندگی شخصیام را به هم بریزند

Shargh - - سياست -

آنها با این شــگرد موفق شــدند خانواده برخی دوستان را به هم بریزند و فرزندان را علیه پدرانشان بشــورانند، اما در مورد خانواده من نتوانستند و من خدا را از این بابت شکر میکنم.

چرا این دســت فشــارها نســبت به دیگر سیاســتمداران درمورد شما شــدت بیشتری دارد؟

من کمی شــاد هستم. این را قبول دارم و نسبت به دیگران کمــی خارج از عرفتر عمل میکنم، اما خانواده من میدانند که من همین هســتم، ضمن اینکه مرزهای شــرعی باز است که نیازی به تخلف از شرع نباشد. ضمن اینکه انسانها آفریده شدهاند و ممکن است گناه کنند و اشتباهکردن اجتنابناپذیر اســت، اما مجموع برداشت من این است که قطعا عملکرد من در سیاست خیلی خوب بوده است که اینها فقط در تلاشند اتهامهای شخصی بزنند.

موضوع دیگری که برایتان حاشیهســاز شد، صحبتهای همســرتان پس از دوران انفرادی شما در تابستان 88 بود. همسرتان بعد از اولین ملاقات با شما خبر داد که محمدعلی ابطحی در قریب بــه 40 روز انفرادی 18 کیلو وزن کم کرده و میگوید قرصهایی بــه او میدهند که از دنیا بیخبر میشود؟

من گفتــم به مــن قــرص میدهند، امــا الان نمیدانــم تأثیــرش چــه بوده اســت، شــاید این موضوعات برداشت همســرم از حالوروز من بوده است. اما انصافا یادم نمیآید در اولین ملاقاتم بعد از سیوچندروز انفرادی با همسرم چه گفتهام.

میگفتنــد ابطحــی بهخاطــر موضوعات شخصی و اتهامات اخلاقی اعتراف کرده است... .

به خاطر همین اســت که مــن میگویم من یک بازجویی شخصی هم پس ندادهام و همه مباحث سیاســی بوده اســت. ما را دو روز بعد از انتخابات بازداشــت کرده بودند. خوب است یادآوری کنم که من عضو ســتاد میرحســین هم نبودم. من در ستاد مهدی کروبی فعال بودم.

پس موضوع بازجوییهای شما چه بود؟

‪80 ،70‬ درصــد بازجوییهایــی کــه مــن پس میدادم، بازجویی در مــورد دولت اصلاحات بود، نه شخص خودم. بیشــتر مسائل درباره موضوعات دوران اصلاحات بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.