پیشنهاد بنسلمان به انصارالله برای توقف جنگ

Shargh - - جهان -

یک روزنامه قطری از پیشنهاد ولیعهد سعودی به جنبش انصــارالله یمن بــرای توقف جنگ در مناطق مرزی خبر داد. به گزارش روزنامه الشــرق قطــر، منابع یمنــی گفتند که هیئت مشــترکی از جنبش انصــارالله یمــن و علی عبــدالله صالح، رئیسجمهور ســابق این کشــور بــهزودی برای بررســی آخرین تحولات بحران یمــن، به یکی از کشورهای عربی سفر میکنند.

این منابع همچنین گفتند که محمد بنسلمان، ولیعهد ســعودی، اســماعیل ولد الشیخ، نماینده ویژه ســازمان ملل را به مســقط فرستاده است تا بــرای مطرحکردن پیشــنهاد وی بــه انصارالله و علی عبدالله صالح بــه منظور برقراری آتشبس در مناطق مرزی این کشور میانجیگری کند. منابع مذکور دربــاره اینکه پیشــنهاد بنســلمان برای برقراری آتشبس در این مناطق چیســت، چیزی مطرح نکردند. ارتــش و کمیتههای مردمی یمن در هفتههای اخیــر پایگاههــا و مواضع نظامیان ســعودی در مناطق مرزی عربســتان در جیزان و نجران را هــدف حملات توپخانهای و موشــکی ســنگین خود قرار دادهاند که در پی این حملات، شــماری از نظامیان ســعودی کشــته یــا زخمی شــدهاند. دولت ســعودی در قالب ائتلاف خود، از سه ســال پیش جنگی همهجانبه را علیه یمن بــه راه انداخت کــه تاکنون به کشتهشــدن بیش از هشــتهزار نفر و زخمیشــدن هــزاران یمنی دیگر، انهدام ســاختار زیربنایی این کشور، آوارگی میلیونهــا نفر و شــیوع بیماریهــای واگیردار و قحطی در این کشــور منجر شــده اســت. گرچه عربســتان نتوانســته اهداف خود را از جنگ علیه یمن محقق کند، اما این رژیم همچنان به جنایات خود علیه شهروندان یمن ادامه میدهد.

درهمینحال، در پی انتشــار خبری از شــبکه روســیا الیوم به نقل از یک منبع مخالف ســوری مبنی بر چراغ ســبز عربســتان درباره ماندن بشار اســد، وزارت خارجه عربســتان به ایــن موضوع واکنــش نشــان داد و اعــلام کــرد، موضعگیری عربســتان در قبال بحران ســوریه مبتنی بر بیانیه ژنو یک و قطعنامه ۲۲۵۴ شــورای امنیت اســت. یــک منبــع در وزارت خارجه عربســتان در توییتر اشــاره کرد، عربســتان از هیئت هماهنگی عالی مذاکرات، اقدامات در جهت گســترش اعضای آن و یکپارچهسازی صف مخالفان حمایت میکند.

ایــن منبــع درعینحــال بر ایــن خبــر که در کنفرانس آتی در ریاض پایان نقش ریاض حجاب اعلام میشــود، صحه گذاشــت، چراکه مخالفان پیشتــر گفته بودند که در نشســت آتی مخالفان در ریاض که اکتبر خواهد بود، ریاض حجاب از این پست کنار گذاشته میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.