کرهشمالی: مذاکره نمیکنیم

Shargh - - جهان -

کرهشمالی روز گذشــته با واکنشی تند اعلام کرد که تحریمهای ســازمان ملل باعث توقف گســترش زرادخانه اتمی آن کشــور نخواهد شــد. به گزارش خبرگزاری فرانســه، پیونگیانگ همچنین هشدار داد تــا زمانی که از ســوی ایالات متحــده آمریکا تهدید شود، مذاکره نخواهد کرد.

این واکنش، نخستین پاسخ اصلی کرهشمالی به تحریمهای جدیدی است که پیشنویس آن از سوی آمریکا تنظیم شــده و روز شــنبه در شــورای امنیت سازمان ملل به اتفاق آرا به تصویب رسید.

با اعمــال این تحریمها، انتظار میرود یکســوم درآمد سالانه ســهمیلیارددلاری کرهشمالی کاهش یابد و مناســبات مهم اقتصادی آن کشور با چین نیز با محدودیت روبهرو شــود. شــورای امنیت سازمان ملل تاکنون شش ســری تحریم را علیه کرهشمالی تصویب کرده است؛ تحریمهای تازه علیه کرهشمالی به دلیل آزمایشهای موشــک بالستیک میانقارهای این کشور در ماه میلادی گذشته، تصویب شده است. گفته میشود این موشکها قابلیت رسیدن به خاک اصلی آمریکا را دارند. ازهمینرو، رکس تیلرســون، وزیر خارجه آمریکا، با اشاره به احتمال مذاکره با این رژیم، هشدار داد که این کشــور باید برنامه موشکی اتمی خود را متوقف کند.

اما پیونگیانگ در بیانیه روز دوشــنبه خود اعلام کرده اســت کرهشــمالی «هرگز یک قــدم از تقویت قدرت هســتهای خود عقبنشــینی نخواهد کرد». مقامات کرهشــمالی در ادامه این بیانیه نوشــتهاند که این تحریمها «نقض خشــونتبار حق حاکمیت» کرهشمالی است و ایالات متحده «تاوان جنایات خود را هزارانبار سنگینتر خواهد پرداخت».

ایالات متحده، اســترالیا و ژاپن از جامعه جهانی خواستند تا فشــار بر کرهشــمالی را افزایش دهد تا آن کشــور «از مســیر تهدیدآمیز و تحریکآمیزی که در پیش گرفتــه» خارج شــود. وزارت خارجه چین نیــز در بیانیهای اعلام کرده اســت کــه وزیر خارجه آن کشــور با همتای خود از کرهشــمالی دیدار کرده و بــا تأکید بــر «نزدیکشــدن اوضاع بــه نقطهای بحرانی» خواســتار توقف اقدامــات پیونگیانگ در نقض قطعنامههای شــورای امنیت شــده اســت. دونالــد ترامپ، رئیسجمهوری آمریــکا که پیش از این از چین خواســته بود برای جلوگیری از اقدامات نظامی و اتمی پیونگیانگ، اقدامات بیشــتری انجام دهد، بهتازگی به انتقادات خود از چین در این زمینه افزوده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.