همکاری اسرائیل با خلیفه حفتر زیر نظر امارات

Shargh - - جهان -

پایگاه خبری «میدل ایستآی» بهنقل از یک منبع آگاه اسرائیلی که خواست هویتش فاش نشود، اعلام کرد: ارتش اســرائیل، پایگاههای نظامــی داعش در لیبی را برای حمایت از ژنــرال خلیفه حفتر، فرمانده نیروهای موســوم به ارتش ملی لیبــی، بمباران کرده اســت. این منبع افزود که اسرائیل ۲۵ آگوست ۲۰1۵ میلادی سرت را هدف بمباران قرار داد. این اقدام بنا بر درخواست خلیفه حفتر در جریان دیدارش با مقامات اســرائیلی در جریان ســفرش به امان، پایتخت اردن، انجام شــد. همچنین شــبکه خبری الجزیره تصمیم اســرائیل مبنی بر بستن دفاتر و لغو مجوز خبرنگاران این شــبکه در فلسطین اشــغالی را محکوم و اعلام کرد بــرای ابطال چنیــن اقدامی به دادگاه شــکایت میکند. این در حالی است که وزیر ارتباطات این رژیم روز یکشنبه گفت: اســرائیل تصمیم دارد دفتر شبکه الجزیره را تعطیل کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.