استعفای عضو سرشناس سازمان ملل

Shargh - - جهان -

کارلا دل پونتــه، یکــی از ســه عضو کمیســیون تحقیق سازمان ملل درباره سوریه، از قصد خود برای کنارهگیری از این ســمت خبــر داد. او در مصاحبه با روزنامه بلیک، چاپ ســوئیس، انگیزه اصلی از چنین تصمیمی را عدم حمایت سیاســی شــورای امنیت از تلاش او و همکارانش عنوان کرد؛ مسئلهای که عملا نتیجهبخشی کار کمیســیون را غیرممکن میکند. به گفتــه خانم دل پونته، مادامي که شــورای امنیت به ایجاد یک دادگاه ویژه برای بررســی جنایات در سوریه دست نزند، تهیه گزارش از سوی کمیسیون هم بیثمر اســت. او شــورای امنیت را متهم کرد کــه بهدنبال عدالت نیست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.