دورههای آموزشی داعش برای حمله به اروپا

Shargh - - جهان -

یــک یــگان مخفــی گــروه تروریســتی داعش شــبهنظامیان انگلیســی را بهمنظــور انجام حملات تروریستی در خاک این کشور بهطور ویژه آموزش داده است. به گزارش ایسنا، بهنقل از ساندیتایمز، یکی از این شبهنظامیان که از ســوی نیروهای کرد در سوریه دســتگیر شــد، توضیح داده که چطور این واحد گروه تروریستی داعش عاملان حملات تروریستی پاریس و بروکسل را آموزش داده بود. او همچنین فاش کرد که چطور نیروهای جدید جذب این واحد مشهور به یگان «الخرسا» در سوریه میشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.