برگزاری مانور حمله هستهای کرهشمالی به ژاپن

Shargh - - جهان -

در تصاویــر نمایش دادهشــده، در یک مانور حمله هســتهای در ژاپن، شــهروندان این کشــور درحالیکه وحشتزده به نظر میآیند به دنبال پناهگاه هستند. به گزارش ایســنا، به نقل از روزنامه اکسپرس، درحالیکه کرهشــمالی اخیرا تعداد آزمایشهای موشــکی خود را بهطور چشــمگیری افزایش داده اســت، کشورهای همسایه مجبور به آمادهشدن در مقابل حمله هستهای احتمالی این کشور هســتند. کرهشمالی در سال جاری تاکنون 1۴ آزمایش موشکی انجام داده است که تمامی آنها به سوی ساحل ژاپن پرتاب شدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.