6 شرکت روسی در میان بزرگترین تولیدکنندگان تسلیحات

Shargh - - جهان -

شش کمپانی روسیه در میان صد تولیدکننده بزرگ ســلاح در جهان قرار گرفتند. به گزارش ایسنا به نقل از کمرسانت، در رتبهبندی جدید هفتهنامه آمریکایی «دیفنس نیوز »، کمپانی «آلماز آنتی »روسیه در جایگاه یازدهم، «شــرکت متحد هواپیماســازی» در جایگاه چهاردهم ، «کمپانی تســلیحات موشــکی تاکتیکی » در جایگاه ســیودوم، کمپانی «اورال واگن زاوود»در جایــگاه چهلوپنجم، کمپانــی «رادیوالکترونیک» در جایگاه پنجاهم و کمپانی RTI در جایگاه هشتادوششم قرار گرفتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.