حمله جریان صدر به منتقدان سفر مقتدی به عربستان

Shargh - - جهان -

جریان صدر بــا حمله به منتقدان ســفر مقتدی به عربســتان، توضیحاتی درباره این ســفر ارائه کرد. به گزارش روســیهالیوم، جعفر الموسوی، سخنگوی مقتدی صدر، رهبر جریان صدر، در بیانیهای، انتقادات مطرحشده درباره سفر مقتدی به عربستان را محکوم کرد. او افزود: گروههایی که خواهان تأســیس دولت نیستند یا نمیتوانند به تأسیس دولت کمک کنند، در مسیر خردمندان و ملیگرایان ســنگاندازی نکنند تا آنها بتوانند نقش خود را ایفا کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.