قطع بودجه مالی ائتلاف مخالفان سوریه

Shargh - - جهان -

پایگاههــای اینترنتی وابســته بــه مخالفان دولت سوریه به نقل از منابع داخلی ائتلاف مخالفان سوریه، اعلام کردند دولت ترکیه هفته گذشته حقوق ماهانهای را که به ائتلاف مخالفان سوریه میداد متوقف کرد. به گزارش این پایگاهها، بهاینترتیب ترکیه ماه آگوســت بودجه ماهانه ائتلاف مخالفان سوریه را که نزدیک به ۳۲۰ هزار دلار است، پرداخت نخواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.