ماهیت زنانگی و مردانگی

Shargh - - هنر -

هنوز که هنوز اســت پسر یا دختر بهدنیاآمدن شــما پیامد مهمی برای همه جنبههای زندگیتــان دارد. این امر صرفنظر از جامعهای که فرد در آن متولد شــده تقریباً همهجا صادق اســت. البته این پیامدهــا در جوامع مختلف برپایه تفاوتهای جنســیتی میــان زن و مــرد ســازمان یافتهاند. جامعهشناســان برای شــناخت این مســاله تمایز مهمی میان «جنس» و «جنسیت» قائلاند: اصطلاح «جنس» بــر تفاوتهای بیولوژیــک میان زن و مرد دلالت دارد، حال آنکه «جنسیت» ناظر بر ویژگیهایی شخصی و روانی است که جامعه آن را تعیین میکند و با به اصطلاح «مردانگی» و «زنانگی» همراه اســت. این موضوع دســتمایه کار جامعهشناســان بســیاری در این سالها بوده اســت: ازجمله استفانی گــرت، جامعهشــناس بریتانیایی، که در کتاب «جامعهشناســی جنسیت» مقولــه جنســیت را در عرصههــای گوناگون و از زوایای متفاوت بررســی کــرده اســت، از تمایــلات جنســی گرفته تا میزان مشــارکت سیاســی و الگوهــای جــرم و «کــژروی». در هر یک از این عرصهها ارائه بررســیهای مختلــف از فرهنگهــای گوناگــون به ملموسشــدن بحثهــا افزوده و برقراری ارتباط خواننده را با مســائل مورد بحث آســانتر کرده است. گرت نشــان میدهد که چگونه «زنانگی» و «مردانگــی» نه ویژگیهــای ذاتی، مطلق و فراسوی زمان و مکان، بلکه مقولاتی اجتماعی و فرهنگی، ساخته و پرداخته شــرایط تاریخــی معین و گاه حتی دستخوش نیازهای سیاسی و اقتصــادی زودگذرنــد. از ایــنرو، نگــرش انتقادی به مقوله جنســیت نه تحلیلــی از ذات ایــن پدیده بلکه کنکاشی است مشخص و تاریخی در جنبههــای مختلف زندگی اجتماعی، فرهنگ و سیاست. همچنین نویسنده در کتــاب حاضــر میکوشــد نشــان دهــد جامعهشناســان در توضیــح الگوهای متفاوت رفتاری که مبتنی بر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.