کمک کنید برادرم نمیرد

Shargh - - حوادث -

شــرق:

زن جوانی که برادرش از هشت سال پیش با بیماری ســرطان دســتوپنجه نرم میکند و از تأمین هزینههــای هنگفت درمــان ناتوان اســت، از مردم خواست برای نجات جان برادرش کمکش کنند.

او در گفتوگویــی با خبرنگار «شــرق» از روزهای سختی گفت که به خاطر بیماری برادرش برای خانواده به وجود آمــده و حالا هم اضطراب ازدســتدادن او گریبان آنها را گرفته است.

چطور شد که متوجه بیماری برادرتان شدید؟

در سال 88 برادرم خارش بسیار شدیدی در ناحیه پا و دست داشت که به دکترهای متعدد مراجعه کردیم، متأســفانه تشخیصی داده نشــده تا اینکه در سال 89 در گردنش تودهای ایجاد شــد که بعد از آزمایشــات و نمونهبرداری مشخص شد مبتلا به سرطان خون از نوع «هودچکین» شده است.

برادرتان چند سال دارد و قبل از این اتفاق چه میکرد؟ الان چه میکند؟

بــرادرم متولد 1365 اســت، تا قبــل از بیماری در قسمت تأسیسات کار میکرد، ولی حالا دیگر نمیتواند کار کند؛ البته دکترش هم اجازه کارکردن در تأسیسات را نمیدهــد، چون بعد از بیمــاری از لحاظ بدنی هم توان کارکردن ندارد و هم خیلی ضعیف شده است به حدی که برای راهرفتن هم مشکل دارد.

روند درمان چطور بوده است؟

از ســال 1389 که با تشــدید علائم متوجه بیماری سرطان شدیم، با نظر پزشکان شیمیدرمانی آغاز شد، دورههای شــیمیدرمانی در آن ســالها ســه میلیون تومان برایمان تمام میشد. با توجه به سن پدر و مادرم که پیر و ازکارافتاده و در تأمین مایحتاج خودشــان هم با مشکل روبهرو هســتند، تأمین هزینههای درمان کار آسانی نبود. با وجود این، با هر مشقتی بود به خواست الهی توانستیم دورهها را به اتمام برسانیم. اما مشکل زمانی بیشتر شد که متأسفانه با توجه به عدم نیاز محل کار ســابقم مدتی بیکار مانــدم، بههمینخاطر در این مدت نیز پول اجاره واحد مسکونی را که جهت سرپناه خود و بــرادر مریضم تهیه کرده بــودم، از صاحبخانه گرفتــم، واحد را تخلیه کردیم و بــه خانه خواهرم که شــوهر و دو فرزند دارد رفتیم. تا درمان را ادامه دهم، البته آن پول هم در مقابل بیماری سختی که گریبانگیر بــرادرم بود جوابگــوی هزینهها نبــود و مدتی درمان برادرم به تعویــق افتاد. در تمام این مــدت دنبال کار بــودم. با پیداکردن کار تلاش و پیگیری درمان برادرم را که شدیدا تحتتأثیر بیماری قرار داشت، با جدیت ادامه دادم. با مراجعه به پزشــک معالج و وضعیت برادرم و ضعیفشــدن قلبش دکتر دیگر شیمیدرمانی را به هیچوجه صلاح ندانســت و به نوعــی قطع امید کرد. بــا توجه به ناراحتی من و خانــوادهام و جوانی برادرم دکتر آمپول برنتوکسیماب را تجویز کرد که فوقالعاده گرانقیمت اســت. هر 21 روز باید این آمپول را که 52 میلیون تومان قیمتش است، تزریق کند. به هر سختی بود درمان را شــروع کردیم و خدا را صدهزاربار شکر با دعای دوستان و تجویز این آمپول، برادرم رو به بهبودی است.

برادر شــما درحالحاضر تحت حمایت جایی قرار دارد؟

نه، تا حالا هم تمام هزینههایش را خودم پرداخت میکــردم ولی دیگر توان پرداخت هزینه داروهایش را ندارم، علاوه بر این هزینه زندگی پدر و مادرم هم با من اســت، اما دیگر واقعا کم آوردهام و نمیتوانم از لحاظ معیشتی کمکشان کنم. البته از آنجا که هزینه درمان به این شیوه برای من و خانوادهام خیلی سنگین است، از تمام ارگانها، نهادها و مراکز خیریه درخواست کمک کردم که البته کمکهایی هم شــد. همچنین ناگزیر به دریافت وام و قرضگرفتن از دوستان و آشنایان شدم و تا حالا مبلغی بالغ بر 400 میلیون بدهی برایم به وجود آمده است. الان هم با درآمد متوسطی که دارم، واقعا در تنگنا هستم.

چند خواهر و برادر هستید؟

سه خواهر و دو برادر و پدر و مادرم پیر و ازکارافتاده هستند.

خواهر و بــرادر دیگرتان بــرای درمان برادر بیمارت چه کمکی کردهاند؟

متأســفانه کســی کمکخرج من نیســت. یکی از

خواهرانــم ازدواج کرده و دو فرزند دارد. با یک حقوق کارمندی که متأسفانه ما هم رفتیم و سربارش شدیم. خواهر دیگرم هم بیکار اســت و بــرادر دیگرمان هم حداقل حقوق و دستمزد را میگیرد.

شما فرزند بزرگ خانواده هستید؟

من فرزند دوم خانواده هســتم، بعد از خواهرم که ازدواج کرده. برادر بیمارم فرزند آخر خانواده است.

اگر کسی بخواهد به برادر شما کمک کند چطور میتواند این کار را بکند؟

راســتش را بخواهید هــر 21 روز مــن 52 میلیون تومان دارو برایش خریداری کردم و نزدیک 400 میلیون تومان برایم بدهی ایجاد شده است. چک دست مردم دارم که میخواهم بدهــیام پرداخت و چکها پاس شــود. جدای از بدهی که به مردم دارم، درخواســت دارم خیران کمک کنند تــا بتوانم هزینه درمان برادرم را بدهم. او جوان ســالمی اســت؛ هیــچ خطایی در زندگی نکرده است و کار میکرد تا هزینه زندگی پدر و مادرم را بدهد. خانوادهام به خاطر این بیماری در حال فروپاشی است و من درخواست دارم مردم کمک کنند تــا بتوانم هزینه درمان برادرم را بدهــم و او دوباره به زندگی برگردد. رنج بیماری یک طرف و فشار مالی که خانواده تحمل میکند از طرف دیگر باعث شده زندگی ما مختل شود.

هر کدام از خیرین که قصــد کمك دارند ميتوانند مبالــغ خــود را بــه ایــن شــماره کارت واریــز کنند: ٦03٧٦911313٦٦00٧ بانك صادرات، به نام هاجر آودرون.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.