حبس، تبعید و دیه مجازات مردی که پسرش را کشت

Shargh - - حوادث -

شــرق: مردی که چهار سال بعد از قتل همسرش، پســر نوجوانش را کشته اســت، به حبس، تبعید و پرداخت دیه محکوم شد.

به گزارش خبرنگار ما، متهم که با درخواســت کمک دخترش از پلیس بازداشــت شده، ادعا کرد پسرش قصد انتقامگیری از او را داشته است.

دو ســال قبل مأموران پلیس بــا تماس تلفنی دختر جوانی متوجه شدند مردی با پسر نوجوانش درگیر شــده و قصد بهقتلرساندن او را دارد. وقتی پلیس در محل حاضر شــد، متهم پسرش را کشته بــود و همچنــان در محل بود. با انتقال جســد به پزشــکیقانونی و بازداشت متهم، بازپرس از دختر نوجــوان خواســت تا در مــورد آنچه دیده اســت توضیح دهد. او گفت: چهار ســال قبل پدر و مادرم با هم درگیر شــدند و پدرم مادرم را به قتل رساند. در آن زمان ما خیلی کوچک بودیم و تنها هم شده بودیم، پدربزرگ و مادربزرگمــان که قیم ما بودند، نســبت به پدرم رضایت دادند. او از زندان آزاد شد، اما بعد از آزادی به شیشــه معتاد شد. شب حادثه درحالیکــه خواب بــودم، صدایی شــنیدم و بیدار شــدم. فکر کردم خواب بدی دیدهام. به آشپزخانه رفتم، آب خوردم و برگشــتم. یکدفعه دیدم پدرم ســر برادرم را زیــر مبل کــرده و او را کتک میزند، چنگالی هم به ســمت گلویش گرفته و میخواهد او را بکشــد، ســعی کردم پدرم را از بــرادرم جدا کنم، اما نتوانســتم. به بیرون رفتم و از مردم کمک خواستم. کسی نیامد. همه ترسیده بودند، حتی به عمه و عمویم هم تلفن کــردم، آنها باور نکردند و گفتند خوابزده شدهای. با پلیس تماس گرفتم، تا مأموران برسند، پدرم برادرم را کشته بود.

در تحقیقــات بعــدی متهــم به قتل پســرش اعتراف کرد و مدعی شــد پسرش قصد انتقامگیری داشــته و بههمیندلیل هم او را کشــته است. بعد از صدور کیفرخواســت و ارســال پرونده به دادگاه کیفــری اســتان تهران، متهــم به قتــل در جایگاه قــرار گرفت. با توجه به اینکــه او پدر مقتول بود و اولیایدم نمیتوانســتند درخواست قصاص کنند، بنابراین درخواســت مجازات قانونی کردند. وقتی نوبت به متهم رســید، گفت: من چهار سال قبل از این حادثه همســرم را در پی یــک درگیری به قتل رساندم. بچههایم خیلی کوچک بودند و اولیایدم رضایت دادند تا من بیرون بیایم و بچههایم را بزرگ کنم پســرم که 14ساله شده بود، خیلی شرور بود و مرتب مادرم را اذیت میکــرد. مادرم هم زمینگیر بود و نمیتوانست از خودش دفاع کند همسایهها و خواهر و برادرم میگفتند این بچه آخر کار دست تو میدهد و میخواهد انتقام مادرش را از مادر تو بگیرد، بههمینخاطر هم من خیلی ناراحت بودم. شــب حادثه وقتی پســرم خواب بود، بالای سرش رفتم و او را خفه کردم.

متهم دربــاره اینکه چرا زمان قتــل چنگال به دست داشته اســت، گفت: میخواســتم مردم را بترسانم و کسی جلو نیاید، قصدم این نبود که پسرم را با چنگال بکشــم. من بچههایم را خیلی دوست داشتم و از اتفاقی که افتاده است، خیلی ناراحت و پشیمان هستم و درخواست بخشش دارم.

بعد از پایان جلسه رسیدگی، هیئت قضات برای صدور رأی دادگاه وارد شــور شــدند و متهم را به 10 سال حبس، دو ســال تبعید و پرداخت دیه مرد مسلمان به اولیایدم محکوم کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.