صدور کیفرخواست برای مردی که موادفروش را کشت

Shargh - - حوادث -

شــرق: مردی که به خاطر ناتوانی از تأمین هزینه مصرف مواد مخدر مرتکب قتل شده بود، با صدور کیفرخواست پای میز محاکمه رفت.

متهم این پرونده محمد نام دارد و در آخرین روزهای مهرماه سال گذشته دســت به چاقو برد تا پول فروشــنده مواد مخدر را نپردازد و درگیری بین آنها منجر به قتل مرد موادفروش شــد. با مرگ مرد موادفروش او بهعنوان متهم به قتل تحت تعقیب قرار گرفت و در فاصله کوتاهی پس از قتل دستگیر شد تا مــورد بازجویی بازپرس جنایی و کارآگاهان ویــژه قتل پلیس آگاهی تهران قرار گیرد.

این قتل در پارک مســعودیه اتفاق افتاد و ســاعت 22:30 شب حادثه، از طریق مرکز فوریتهای پلیســی 110 وقوع درگیری که یک نفر در آن مجروح شــده، به پلیس گزارش شــد، این در حالی بــود که مأمــوران کلانتری 15٧ مسعودیه پس از حضور در محل درگیری تحقیقات را آغاز کردند و پی بردند مصدوم در درمانگاه رازی فوت کرده است.

مأموران کلانتری پس از حضور در محل و انجام بررسیهای اولیه فهمیدند فردی با هویت «حسن» 38ساله بر اثر ضربات چاقو به گردن و شانه راستش به قتل رسیده است، بنابراین با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع «قتل عمـد » و به دســتور بازپرس شعبه ششم دادسرای امور جنایی، پرونده برای رسیدگی در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

کارآگاهان نیز با شناســایی تعدادی از شــاهدان پی بردند مقتول در زمینه خریدوفروش مواد مخدر فعالیت داشــته و قبــل از حادثه در پارک با یکی از مصرفکنندگان مواد مخدر به نام محمد که 44 ســال دارد ســر قیمت مواد مخدر شیشه درگیر شده و خریدار چند ضربه چاقو به او زده است. بهاینترتیب متهم که فردی سابقهدار بود، تحت تعقیب قرار گرفت و با شناسایی محلهای ترددش به دام افتاد. محمد در روند تحقیقات صراحتا به ارتکاب قتل اعتراف کــرد و گفت: برای خرید مواد با مقتول در پارک قرار گذاشــتم اما برخلاف هر روز، این بار درخواســت پول بیشــتری کرد، اما من که آنقدر پول نداشتم از او خواهش کردم مواد موردنیازم را به همان قیمت گذشته به من بفروشد اما او قبول نکرد و با هم درگیر شــدیم. من هم با چاقویی که همراه داشتم چندین ضربه به او زدم و فرار کردم.

با پایان جلســات بازجویی بازپرس مدیرروستا قرار مجرمیت علیه متهم را صادر کرد و پرونده برای صدور کیفرخواست به معاون دادستان سپرده شد. با صدور کیفرخواست علیه متهم پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.