پایان درگیری خونین طایفهای در اندیمشک

Shargh - - حوادث -

میزان: رئیس دادگســتری اندیمشــک گفت: با تلاش و وســاطت دادگســتری، اعضای شورای حــل اختــلاف و امامجمعه اندیمشــک درگیری خونین بین دو طایفه در این شهرســتان که منجر به کشــته و زخمیشــدن تعداد زیادی از طرفین شــده بود، با صلح و ســازش پایان یافت. خداکرم رحیمیبهمنیاری بیان کرد: در پی درگیری خونین بین دو طایفه عیسوند و حاجیوند در چمگلک اندیمشک که منجر به کشته و زخمیشدن تعداد زیادی از طرفین شــده بود، خوشبختانه با وســاطت، تلاش و کوشش دادگستری، اعضای شورای حل اختلاف و امامجمعه این شهرســتان بعد از چند ســال اختلاف و درگیری بین این دو طایفه صلح و ســازش صورت گرفت. وی افزود: متأسفانه حدود چند سال پیش درگیری و نزاع عیســوند و حاجیوند در الیگودرز آغاز شد و بهسرعت در مناطق خوزســتان و شهرستان اندیمشک گسترش یافت و با کشتهشــدن چند نفر و مجروحیت تعدادی دیگر از اعضای دو طایفه به اوج خود رسید به گونهای که تنها در درگیری چمگلک ســه، چهار نفر در مدت یک روز روانه بیمارســتان شــدند. رئیس دادگستری اندیمشــک تصریــح کرد: ایــن درگیــری در فعالیت اقتصادی چند روســتای منطقه تأثیر منفی داشــته و باعث خالیشدن این چند روستا از سکنه و ازبینرفتن اشــتغال و فعالیتهای اقتصادی شده است.رحیمی بهمنیاری با اشاره به رسالت دادگستری و شورای حل اختلاف در حلوفصل این درگیری، اظهار کرد: با توجه به این شرایط و در راستای رسالت این نهادها و حفظ امنیت، صلح و وحدت در منطقه با رایزنی و دعوت از بزرگان این طوایف، امامجمعه و رؤسای شورای تأمین شهرستان اندیمشک و شماری از معتمدان، سرانجام نشست صلح و سازش بین این دو طایفه برگزار و پس از ساعتها گفتوگو با انعقاد تفاهمنامه، خوشبختانه صلح و ســازش بین آنان برقرار شــد و درگیریهای خونین بیــن این دو طایفه خاتمه یافــت. وی افزود: براســاس این تفاهمنامه، طرفین حــق تعرض به یکدیگر را ندارند و چنانچه کســی خلاف این تعهد عمــل کند، از مزایای صلح برخــوردار نخواهد بود و مــورد تعقیب قضایــي قرار ميگیــرد، همچنین در حداکثر یک ماه آینده انجام مراســم شــریعت با محوریت نهاد در هر شهرستانی که مورد توافق دو طرف قرار گرفت، برگزار شود و طرفین باید رضایت خانوادههــای مقتــولان و آســیبدیدگان را فراهم کنند. رئیس دادگستری اندیمشک خاطرنشان کرد: مردم اندیمشــک همــواره در طول تاریــخ در کنار یکدیگر زندگی مســالمتآمیزی داشتهاند، ولی در این میان بعضا به علت بروز برخی مشکلات ناشی از ناآگاهــی یا غــرور جوانی اختلافاتــی به وجود میآید که با وساطت بزرگان و معتمدان به آشتی و صلح منجر میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.