جزئیات جدید از قتل 2 نوجوان در گلستان

Shargh - - حوادث -

پلیس: فرمانده انتظامی اســتان گلستان جزئیات دستگیری قاتل دو نوجوان را که چند روز پیش با چاقو به قتل رسیده و زیر تپهماهورهای روستایی در اطراف گنبدکاووس مدفون شــده بودند، تشریح کرد. سردار علیاکبر جاویــدان گفت: در پی اعلام اهالی روســتا حاجیقوشان گنبدکاووس مبنی بر کشف دو جسد زیر تپهماهورهای اطراف روستا بلافاصله عوامل انتظامی و قضائــی به محل موردنظر اعزام شــدند. وی گفت: پس از مراجعه به محل موردنظر مأموران، جســد دو نوجوان را که بر اثر باران و ســیلاب جابهجا شده بود، مشــاهده کردند. این مقام ارشد انتظامی استان ادامه داد: صحنه به وســیله عوامل بررسی صحنه جرم و بازپرس ویژه قتل مورد بررســی قرار گرفت و اجســاد به پزشــکی قانونی منتقل شــدند. وی بیان کرد: پس از اعلام پزشــکی قانونی مبنی بر علت مرگ ناشی از ضربات چاقو، شناسایی و دستگیری قاتل یا قاتلان این جنایت به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت. ســردار جاویدان گفت: با تشکیل تیمهای تخصصی و هدایــت عملیاتی رئیس پلیس آگاهی و فرمانده انتظامی شهرستان گنبد جزئیات بهقتلرسیدن دو نوجوان مورد بررســی قرار گرفــت و تحقیقات از اولیای دم و مرتبطان با مقتولان آغاز شــد. وی ادامه داد: پــس از 48 ســاعت کار اطلاعاتی و تخصصی و تلاش شبانهروزی عوامل پلیس آگاهی، دخالت دو نفر در قتــل این دو نوجوان بــرای مأموران محرز و تلاش در جهت دســتگیری آنان آغاز شد. فرمانده انتظامی گلســتان تصریح کرد: با هماهنگــی مراجع قضائی سرانجام قاتل اصلی در مخفیگاه خود و همدست وی نیز ساعتی بعد دستگیر شد و جهت انجام تحقیقات به پلیس آگاهی منتقل شدند. سردار جاویدان با اشاره به تحقیقات صورتگرفته خاطرنشان کرد: قاتل پس از ارائه شواهد و مدارک موجود لب به اعتراف گشود و پرده از راز قتل دو نوجوان برداشت. وی افزود: قاتل اقرار کرد روز حادثه با خودروی شخصی خود مقتولان را با رابطه دوســتی و از طرفی اختلاف بر سر ازدواج با دختر موردعلاقهاش به بهانه تفریح به جنگلهای اطراف مینودشت برده و پس از تفریح و گردش هنگام برگشــت با نقشه قبلی به وســیله چاقو هر دو نفر را به قتل رســانیده و با همکاری همدست خود اجساد را بــه محلی پرت منتقل و دفن کرده اســت. ســردار جاویدان خاطرنشــان کرد: پلیس از قابلیت و توانایی لازم براي کشــف جرم برخوردار بــوده و انتظار دارد مردم فهیم استان به شایعات و اخبار کذب در فضای مجازی توجه نکنند. فرمانده انتظامی استان در پایان از متولیان ســایتها و کانالهای خبــری و تلگرامی خواســت اخلاق اطلاعرســانی را مراعــات کنند و با انتشــار اخبار و شایعات کذب موجب تشویش اذهان عمومی و آزردهخاطرشدن مردم نشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.