مأموران قلابی در چنگال پلیس

Shargh - - حوادث -

پلیس: با تــلاش مأمــوران انتظامی شهرســتان مهرســتان افرادی که خود را مأمور معرفی میکردند و قصــد کلاهبرداری داشــتند، در یک عملیات موفق پلیسی دستگیر شدند. اســماعیل منصوری گفت: در پی شــکایت شــهروندان مبنی بر کلاهبرداری از آنها از ســوي افرادی مأمورنمــا، موضوع در دســتور کار قرار گرفت. وی افزود: مأمــوران در ادامه پایشهای اطلاعاتی متهمان را شناسایی و آنها را در یک عملیات غافلگیرانه در مخفیگاهشان دستگیر کردند. این مقام انتظامی اظهار کرد: متهمان در تحقیقات اولیه پلیسی و مواجهه با مالباختگان به جرم خود اعتراف کردند که پس از تشــکیل پرونده مقدماتی براي سیر مراحل قانونــی به مراجــع قضائی معرفی شــدند. در پایان ســرهنگ «منصوری» از شــهروندان خواست موارد ذیل را در پیشگیری از اخاذی و سرقت افراد مأمورنما مدنظر قرار دهند:

1- مأمــوران قلابی بــا آگاهی از نقــاط ضعف و تخلفات افراد و بزرگنمایــی آنها در جهت اخاذی و کلاهبرداری تلاش میکنند.

2- همــه مأمــوران دولتــی در زمــان اجــرای مأموریتهای خود در صورت درخواســت شهروندان و حتی بدون درخواســت فرد مکلف بــه ارائه کارت شناســایی خود هســتند اما مأموران قلابی به انحاي مختلف از ارائه کارت شناسایی یا حکم قضائی طفره ميرونــد و در صورت جعل آن نیــز فرصت مطالعه دقیق کارت یا حکم را از قربانیان خود میگیرند.

3- همواره توجه داشته باشید که مأموران مسئول تعیین و اعمال هیچ نوع مجازات کیفری یا مالی )اخذ مبلغ جریمه و...( به صورت مستقل نیستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.