قتل عمو به دست برادرزاده

Shargh - - حوادث -

میزان: دادســتان عمومی و انقلاب شهرستان جیرفت از وقوع یک فقره قتل در روستای هیشین از توابــع جیرفت خبر داد و گفــت: قاتل در مدت پنج ساعت دســتگیر شد. حسین سلامی در تشریح جزئیــات این خبر اظهار کرد: صبح روز گذشــته پس از کســب گزارشــی مبنی بر وقوع یک فقــره قتل در روستای هیشین از توابع شهرستان جیرفت بلافاصله مأموران انتظامی در محل حادثه حاضر شــدند. این مقام قضائی عنوان کرد: در تحقیقات اولیه مشخص شــد قاتل برادرزاده مقتول اســت که بــا یک قبضه اســلحه شکاری به قتل )ع. ب( فردی 55ساله اقدام کرده و از محل حادثه متواری شــده اســت. دادستان جیرفت اعلام کرد: بلافاصله رسیدگی به این موضوع در دســتور کار دادستانی و پلیس جیرفت قرار گرفت و قاتل کمتر از پنج ســاعت به همراه اســلحه به کار گرفتهشده در قتل دســتگیر شد. سلامی با بیان اینکه تحقیقات تکمیلی در این زمینه در شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب جیرفت ادامه دارد، عنوان کرد: ایــن قتل در پی اختلاف و درگیری لفظی قبلی و درحالیکه مقتول در خواب بوده صورت گرفته و قاتل با شلیک گلوله اسلحه شــکاری به قتل عموی خود اقدام کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.