چه کساسن ي ماحنمدحسنپيدر شنتخیستیبنانشنست« راسمویخو جد»تشريكر هحسدتند

Shargh - - هنر - فرانک آرتا

احسان محمدحسنی، مدیرعامل مؤسسه فرهنگــی - رســانهای «اوج»، در نخســتین اظهارنظــر رســمی خود اعام کــرد : ««فقط میتوانــم بگویم هیچ ســفارتخانه خارجی، اتاق فکــر ما نیســت. ظاهر و باطــن «اوج» همین اســت که شاهدش هستید و همین جا اعام میکنم با افتخار ســپاه پاسداران از این مؤسســه فرهنگی حمایت ميکند و آن را در اختیار هنرمندان میگذاریم ». نخستین نشست خبری رئیس مؤسســه فرهنگی – رســانهای «اوج»، صبح روز گذشــته در سالن نخلستان این مرکز برپا شد. احسان محمدحسنی ضمن گرامیداشــت «روز خبرنگار» و یــاد و خاطره شــهید محمود صارمــی، خبرنــگار ایرانی و مسئول دفتر ایرنا که در سال 13۷۷ در جریان کشــتار دیپلماتهــای ایرانی در مزارشــریف به شــهادت رســید، ضمن انتقاد از عملکرد مســئولان در حوزه فرهنگ و هنر به تشــریح اهــم وظایف و مأموریت ســازمان تحت نظر خود در شش سال گذشــته پرداخت. محمدحسنی در ابتدا با اشاره به شرایط جنگ و بحران کشورهای منطقه و ناامنیهایی که در اطــراف ایران وجود دارد و تأثیراتی که بر روحیه آدمی میگذارد، گفت: «با این شرایط خیلی حال و رمقی باقی نمیماند که مقوله رهاشده فرهنگ و هنر کشور را دریابیم. پس از قطعنامه 598، هیچکدام از دولتهای گذشته تا دولت فعلی، فرهنگ و رسانه جزء دغدغهها و اولویتهایشان نبوده! همیشه در روی یک پاشنه چرخیده و آن هم مظلومیت اهالی فرهنگ و هنر انقاب اســامی است. همیشــه نگاه دولتها به حوزه فرهنــگ بهمثابه کالایی لوکس بوده و همین نقص یکی از دلایل تشکیل ســازمان «اوج» بود». محمدحسنی با کنایه به استفاده موسمی سیاستمداران از هنرمندان در بزنگاههای انتخابات، افزود: «زمان انتخابات همه بسیج میشــوند تا هنرمندان را احساســاتی کننــد و به کارزار بیاورند تا حرفهایی بزنند؛ اما با وجود سپریشــدن 40 سال از پیروزی انقاب اسامی دریغ از یک فیلم سینمایی در حــد بینالمللی! البته وضعیت مــا در حوزه ادبیات، هنرهای تجســمی و موســیقی هم همینگونه اســت. مســئولان هم تمرکز خود را روی برگزاری جشنوارههای تکــراری و بیرمق گذاشــتهاند و در ســال بیش از 300 جشــنواره بیخاصیت، توســط دســتگاههای دولتی و شــبهدولتی و با صــرف میلیاردهــا تومان پــول برگزار میشــود؛ اما دریغ از یــک اتفاق نــاب!». او ادامه داد: بههمیندلیل در ســال 1390 دست به دست هم دادیم و با اولویت تولید محتوا «اوج» را به اینجا رســاندیم. در مدت این شــش ســال نزدیک به 11 اثر با ابعاد مختلف تولیــد کردیــم. «اوج» برای تولید محصــولات مرغوب همه ایدههای مؤثر را روی هــوا میزند. محصول مؤثر یعنــی کار نو، مؤثر و بــا قیمت مناســب. در واقع ما از طریق تولیداتمان حرف میزنیم و قطعا کارهای ما زیر ذرهبین مردم، کارشناسان و مسئولان هم هست؛ بنابراین ما با مسئولان توافق نانوشــتهای کردهایم که حرفزدن با آنها و تولید با ما باشــد. به کارمان افتخار میکنیم؛ اما در این مســیر بیغلط هم نبودهایــم. این مدیر فرهنگی درباره چارت ســازمانی «اوج» عنوان کرد: «اوج، ستادی کمعــده و چابک با حدود 50 نیرو اســت که درون خود چیــزی تولید نمیکند و تجهیزات هنری ندارد؛ بلکه کار اصلیاش برنامهریزی و شــکارکردن ایدههای جدید در عرصههای مختلف هنری اســت.» محمدحسنی یکی از افتخارات «اوج» را شناسایی استعدادهای خوشذوق و جوانان مؤمن عنوان کرد و آن را بهمثابه «پژوهشــگاه رویان» دانست. احسان محمدحسنی به تولیدات مستند این مؤسســه نیز اشــاره کرد: «تا امروز در حوزه مســتند نزدیک به ۷00 اثر در ســال تولیــد کردهایم که بچههای انقابی حرف اول را میزنند. در حوزه تحول در گرافیک مجموعه خانــه طراحان و مجموعههای مشــابه و در حوزه موشــن گرافیک تحولاتی صورت گرفته. در بخش تبلیغات محیطی عاوه بر تهران، جاده نجف به کربا و بغداد به کربا را پوشــش میدهیم. در بخش انیمیشن، جوانان خاق خوب عمل کردهاند. در بخش مسابقات در تلویزیون توانستیم مسابقاتی مانند فرمانده و ضدگلوله را تولید کنیــم. در بخش بینالملل هم تولید مشــترک با فیلمســازان خارجی و حضور بینالمللی داشــتهایم. درحالحاضر 40 شبکه برونمرزی از تولیدات ما استفاده میکننــد. در حوزه کودک و نوجــوان تمرکز بر تولید آثار مؤثر بوده؛ ولی باید بگویم ما رقیب کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان یا صداوســیما نیستیم؛ بلکه رفیق و یار آنها هستیم.» سپس رئیس سازمان اوج عنوان کرد: «ما پشــتیبانی شــبکههای نهال، امید و پویا را در دستور کار قــرار دادیــم و برنامههایی در شــهرهای جنگزده ســوریه هم اجرا کردهایم. یکی از بخشهای جذاب کار ما تولید فیلم و سریال است و در سال جاری پنج اثر برای جشــنواره فجر داریم که «پرواز به وقت شام» (ابراهیم حاتمیکیــا ،) «تنگه ابوغریب » (بهــرام توکلی ،) «توهم توطئه » (احمدرضا معتمدی ،) «نائله» (اصغر عباسی(، «طیبخان » (مسعود دهنمکی( از جمله این آثار است و نزدیک به 12 اثر برای سال 9۷ تدارک دیدهایم که بعد از واردشدن به چرخه تولید نامشان را میگوییم و خواهید دید که نامهای غافلگیرکنندهای دراینمیان وجود دارد. همچنین سریالهای تلویزیونی پایتخت، سر دلبران، گیله وا و آشــوب در دست تولید هســتند». محمدحسنی که بهتازگی مدیرعامل بنیاد روایت فتح شده؛ ضمن تکذیب موازیکاری و سهشغلهبودنش گفت: «روایت فتح قرار است دچار تحول شود. شــعار ما هم این است «روایت فتح تولدی دوباره». در ماههای آینده درهای آرشیو غنی روایت فتح و شــهرک ســینمایی دفاع مقــدس به روی مردم و مستندسازان باز میشــود. دلیل همافزایی اوج، بنیاد روایت و بســیج هنرمندان هم این است که بتوانیم از امکاناتمان اســتفاده کنیم و مــوازیکاری نکنیم. در پایــان باید بگویم ما بهای زیادی بــرای انقاب پرداخت کردهایم، خیلی از بچههای یتیم شهدا و خانوادههایشان هنوز چشمانتظار هستند. این خونها برای انقاب، جنگ، تحریمها و... اســت. حالا به نظر شما واقعا قیمت تمام شــده انقاب و جنگ چقدر است؟ خوب است روی این موضوع دقیق فکر کنیم».

محمدحسنی درباره «پرواز به وقت شام»، فیلم جدید حاتمیکیا نیز گفت: «حاتمیکیا ترجیح داده بیحاشیه پیش برود و من هم با همین دستفرمان پیش میروم. مراحل پایانی فیلمبرداری سپری میشود و ۷0 درصد از ضبط آن به پایان رسیده و باید بگویم پروژه سختی است. برآورد مالی این فیلم هشــت میلیــارد تومان بود و تیم تولید تاش میکنند زیر این قیمت تمام شود». احسان محمدحســنی در برابر این پرسش اختصاصی «شرق» مبنی بر اینکه «چرا همچنان سینماگران را به انقابی و غیرانقابی دستهبندی میکنید»، گفت: «آیا در اسامیای که من اعام کردم، اســم همه هنرمنــدان بهاصطاح انقابــی بود؟ ما تولیدکننده اثر هســتیم». همچنین به این سؤال «شرق» که «اگر فیلمی محصول مؤسسه اوج نظیر فیلمهای اصغر فرهــادی نامزد و در نهایت برنده جایزه اسکار شــود، واکنشتان چه خواهد بود»، عنوان کرد: «بحث ما حضور یا عدم حضور فیلمهای ایرانی در جشنوارهها و مراسمهای خارجی نیست. هر چند میدانیم فرش قرمز جشــنوارهها برای فیلمهایمان منطبق بر نگاه اتاق فکرشــان و مبتنی بر منافع و اهداف آنهاســت. حرف اصلی ما این است که فقط سیاهنماییها را به نمایش نگذاریم. ما با سیاهنمایی مسائل کشــورمان در فیلمها مخالفیم و نباید مانند مگس عمل کنیم که فقط پلیدیها را نشانه بگیریم. بلکه ما میگوییم ایران زیبایی و نقاط قوت و مثبت هم دارد و چرا این زیباییها در هنــر و فرهنگمان انعکاس پیدا نمیکند؟!» مدیریت مؤسسه هنری – رسانهای «اوج» در پاسخ به این سؤال «شرق» که «اساسا منابع و پشتوانه مالی شــما چه نهادی است و در اتاق فکر «اوج» چه کســانی حضور دارند» گفت: «فقط میتوانم بگویم هیچ سفارتخانه خارجی، اتاق فکر ما نیســت. ظاهر و باطن «اوج» همین اســت که شــاهدش هستید و همینجــا اعــام میکنم با افتخار ســپاه پاسداران از این مؤسسه فرهنگی حمایت میکند و آن را در اختیار هنرمندان میگذاریم». او در پاسخ به سؤالی درباره برگزاری کنسرت سامی یوسف در ایران که پیش از این وعدهاش داده شده بود، گفت: «مذاکرات زیادی با او و پدر او داشتیم و او به ایران هم آمد ولی بحث ما توافق مالی اســت که هنوز به نتیجه نرسیدهایم. پیشبینی ما برای بهار است که این اجرا در تهران و تبریز و یک استان دیگر باشد و تمام تاشمان را میکنیم این اتفاق بیفتد». او درباره ســریال «صدام» نیز گفت: «ما همچنان به این سریال جدی نگاه میکنیم اما نویسنده این سریال با مرگ فرزندش روبهرو شــد و دیگر نتوانســت آن را بازنویسی کنــد، تیم جدید احتیــاج بود اما تیم جدیــد به آن متن قبلی وفادار نبود و مورد قبول اوج قرار نگرفت. طبیعی است دنبال یک تیم جدید بگردیم، ما خانواده و بستگان و کاخهــای صدام را نیاز داریم و کارگردانی میخواهیم که کار را ســریع ببندد». احســان محمدحسنی افزود: «ما به جوانان هم توجه میکنیم؛ برای مثال فیلمهای «هیهات» و «ایســتاده در غبار» کار نســل جوان بود. اما درعینحال نمیتوانیم به پیشکســوتها پشت کنیم. طبیعی اســت که پروژههای بزرگ باید به دســت آنها تولید شود تا خسارتها کم باشد». او درعینحال گفت: «البته باید بگویم ما گاو صندوق نیستیم. ما در هرکاری با فکر وارد عمل میشویم. اخیرا جنجالی درباره زیرنویس «ایستاده در غبار» شد و برخی به آن پرداختند، شما جای من بنشــینید و بگویید فیلمی که اکران شده و سریالش قرار اســت پخش شود و اتفاقا پرتره یک فرمانده است، نباید کامل شود؟ باید بگویم که بعد از پخش سینمایی دو فایل صوتی از احمد متوسلیان به دستمان رسید که او در حال معرفی خودش بود اما در فیلم اشــارهای به آن دانشــگاهی که او در آن درس خوانده اســت، نشده بود. آیا اگر شما جای من بودید، اثر را تکمیل نمیکردید؟ «ایستاده در غبار» زمانی که به مهدویان سپرده شد، بعد از پژوهش نامش، «کودکی ناتمام بود» اما رفتهرفته به تکامل رسید و تبدیل به «ایستاده در غبار» شد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.