لغو حواله نمايش سينما فرهنگ؛ جدال بدنه با تجربه

Shargh - - هنر -

بهناز شیربانی: چندهفتهای است که موضوع چگونگی فعالیت گروه سینمایی «هنر و تجربه» بحثهای بســیاری را دامن زده اســت. مدتی قبل امیرحسین علمالهدی، مدیر گروه سینمایی «هنر و تجربه» در پی اقدامات شورای صنفی نمایش خانه ســینما یادداشــتی را منتشــر کرد که در نامــه، اقدامات آنها را چوب لای چرخ گذاشتن مهمترین دســتاورد دولت یازدهم در حوزه فرهنگ و هنر نامید. پس از آن، همایون اســعدیان، رئیس شورای صنفی نمایش، در گفتوگویی با ایســنا، صحبتهای علمالهدی را بیپاســخ نگذاشت و گفت: «رأی صنفــی نمایش و تکتــک اعضایش مخالفتی بــا ذات «هنر و تجربه» ندارند و نهتنها مخالف آن نیستند بلکه برخی از اعضای شورا، طرحهای مبنی بر راهاندازی چنین گروهی را هفت، هشت سال پیش خودشان به وزارت ارشاد دادهانــد و حالا آقای علمالهدی مدیریت آن را برعهده دارند و تصور میکنند مالکیتش مال ایشان است». او در بخش دیگری از صحبتهایش با اشاره به نمایش فیلمهایی با داشــتن سرگروه در سینماهای هنر و تجربه گفت: «آقای علمالهدی میگویند بیش از یک ســال است که ما )شورای صنفی نمایش( چــوب لای چرخ «هنر و تجربه» میگذاریم. من به صراحت میگویم ایشــان خاف واقــع میگویند و حقیقت را پنهان میکننــد. همینجا اعام میکنم، شخص من همایون اسعدیان اشتباه کردم و از دوستان سازنده فیلمهای «هنر و تجربه» عذرخواهی میکنم که ســانسهای فیلمهایشان را گرفتم و به این فیلمها دادهام، نمیدانم آقای علمالهدی پاسخی به این دوستان دارند بدهند یا نه؟!» با گذشــت چند هفته از بحث مطرحشده پیرامون فعالیتهای هنر و تجربه، ســخنگوی شــورای صنفی نمایش از لغو صدور حواله نمایش برای ســینما «فرهنگ» خبر داد. غامرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی با اشاره به مصوبه جدید شــورا درباره ســینما فرهنگ بیان کرد: با وجود هماهنگی و همراهی شــورای صنفی نمایش با ســینما فرهنگ در چرخه نمایش و عدم اجرای مصوبه این شــورا طبق نامه مورخ 12 اردیبهشــت ماه 96 این شورا، تا اطاع ثانوی هیچ حوالهای برای ســینما فرهنگ صادر نخواهد شد. شورای صنفی نمایش هفته گذشــته تصویب کرد که از چهارشنبه 11 مرداد ماه فقط سانس 14 و 16 در سینما «فرهنگ»، نمایش فیلمهای هنر و تجربه برقرار باشد و فیلمهای دیگری هم که میخواهند اکران شوند، باید حواله شورای صنفی نمایــش را بگیرند. محدودکردن ســانسهای نمایشدهنده فیلمهای هنر و تجربه در سینما فرهنگ، واکنشهای بسیاری به همراه داشته است و گویا طبق مصوبه شورای صنفی نمایش اکران یک فیلم در یک سالن حداقل نیازمند سه ســانس است و این موضوع در ســینما فرهنگ رعایت نشده است. غامرضا فرجی در گفتوگو با «شرق» با اشاره به اینکه صحبتها و مصوبات اخیر در شــورای صنفی نمایش به موضوع اکرانهای هنر و تجربه خاصه نمیشود، گفت: «بحثی که در خبرها به آن پرداخته شده روی کلیت اتفاق متمرکز بود. موضوع ما رعایت نکردن قوانین شورای صنفی نمایش از سوی سینما فرهنگ بود وگرنه که پیش از این ســانسهای اکران فیلمهای هنر و تجربه در سینما فرهنگ تعریف شده است ». او ادامه داد : «به این سینما نیز نامه داده شد که با شورای صنفی نمایش هماهنگ باشد، وگرنه در این مورد بههیچوجه موضوع هنر و تجربه مطرح نیســت». فرجی در پاســخ به این پرسش که طبق قانون شورای صنفی نمایش، کاهش سانسهای نمایشدهنده فیلم به دو سانس خاف مقررات است، گفت: «برای پردیسهای سینمایی سه سانس چرخشی در نظر گرفتهشــده است، اگر شش ســانس کامل در نظر بگیریم سانس اول، سوم و پنجم برای یک فیلم و دوم و چهارم و ششم برای فیلم دیگری تعریف میشود اما بحث هنر و تجربه مورد دیگری است، سانسهای فیلمهای هنر و تجربه به دلیل موقعیت مکانی ســینما فرهنگ و کمک به ســینمای بدنه تغییر کرده اســت و این تصمیم شورای صنفی نمایش بود». به زعم بسیاری از فیلمســازان و عاقهمندان به گروه ســینمایی هنر و تجربه که در سالهای اخیر توانستهاند بالاخره سانسهایی را برای تماشای فیلمهایی از جنس دیگر پیدا کنند، محدودکردن تعداد ســانسهای نمایشدهنده این فیلم، با وجود محدودبودن تعداد ســالنهای نمایشدهنده فیلمها یک آســیب محسوب میشود. گروه سینمایی هنر و تجربه در مدت فعالیتش توانسته مخاطبانش را پیدا کند و به جایگاهی که مد نظرش بود نزدیک شــده اســت و مشــخص نیســت با محدودکردن بیشتر سانسها و سالنهای این گروه سینمایی و عده بســیار زیادی فیلمســاز که عاقهمند به حضور در این گروه سینمایی هستند، واکنشهای بعدی چه خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.