شهرام ناظری: ناصر فرهودي هيچ نقطه منفیای نداشت

Shargh - - هنر -

گروه هنر:

صبح دوشــنبه، 16 مرداد 96، بســیاری از اهالي موسیقی و هنر آمده بودند تــا در تالار وحدت زیر تابوت ناصر فرهودی صدابردار را بگیرند و خیلــی صمیمانه در آخریــن دیدار دلیلی برای دوســتیهای ماندگارش باشند. شــهرام ناظری، استاد آواز ایرانی، نیز یکی از دعوتشدگانی بود که درباره فرهودی سخن بگوید و دراینباره گفت: من هم یکی از عاقهمندان و دوســتدارانش بودم. 30 ســال بود که با او کار میکردم و بسیاری از آثار من؛ مانند «بشــنو از نی»، «مولویه» و «مولیان» با نظارت و حضور او ضبط شدند. لازم نیســت تکرار کنم که فرهودی مظهری از صفات عالی، اخاق و ادب بود. او هیچ نقطه منفیای که انســان را مشــمئز کند، نداشــت. او گفت که ما در این ســالها روی فرهنگ کار نکردهایم و فرهنگ و هنر برای رسانهها مهم نبوده است و افزود: بههمیندلیل، قشری از موضوع فرهنگ عقب ماندهاند ، اما افرادی مانند فرهودی هســتند که فرهنگ بالایی دارند. ناظری، فرهودی را بهلحاظ اخاق و صدابرداری فوقالعاده دانست، زیرا با عشــق و تخصص برخورد میکرد، او ادب و شخصیت اعایی داشت. او از خبر درگذشت ناصر فرهودی جا خورده است، چون این خبر بسیار ناگواری بود، چندسالی بود که اینگونه خبری به او داده نشده بود. فرهودی نیست و کســانی مانند پســرش، میاد فرهودی، جانشین او هستند، اما رنگ و بو و نفس او بسیار مهم بود.

ایــن افراد، نفــس و حضوری دارند کــه حس خاصــی از آنها تراوش میشــود. این آوازخوان تصریح کرد: برخی فکر میکنند مرگ مال همسایه اســت، امــا این موضوع بــه همه ما نزدیک اســت، مهم این اســت که از کجــا آمدهایم، کجا هســتیم و به کجا میرویم و باید از میزان خشــونت و بدجنسیای که در ما تبلور کرده و بیشتر هم شده است، کم کنیم.

ناظری با بیان اینکه درگذشت ناصر فرهودی خیلی دردناک است، گفت: من خیلی متأثر شــدهام و از این بهبعد، برایم دشــوار است که به استودیو «پاپ» بروم یا از آن منطقه رد شوم.

او همچنین بخشی از اثر معروف «آتش در نیستان» را با آواز خواند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.