فعالان قرآنی بیمه میشوند

Shargh - - هنر -

گــروه هنر: براســاس تفاهمنامــهای که میان معاونت قــرآن و عترت وزارت ارشــاد و صندوق اعتباری هنر منعقد شده، از این پس فعالان قرآنی عضو صنــدوق میتواننــد از تســهیات بیمهای صندوق مذکور بهره ببرنــد. این تفاهمنامه که 11 مرداد به امضای محمدرضا حشــمتی، معاونت قــرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی و حســین ســیدزاده، مدیرعامل صندوق اعتباری هنر، رسیده قرار اســت مبنایی برای فراهمآوردن مقدمات بیمــه فعالان قرآنی در ســال 96 و 9۷ از محل اختصاصــی قانون بودجه ســنواتی کل کشــور قرار بگیرد. بنابر تفاهمنامه صورتگرفته، تهیه فهرست فعالان قرآنی مورد تأیید، به تعداد معادل سهم دولت برای یک سال تمام )10 درصد پایــه حقوق مصوب شــورایعالی کار به ازای هر نفر( و ارســال فهرست مشــخصات فعالان مورد تأیید، مطابق با اســتانداردها به صندوق اعتباری هنــر و پیگیری واریــز مبلغ 33 میلیــارد ریال به حســاب صندوق اعتباری هنر بابت استمرار بیمه در ســال دوم از معاونت توسعه مدیریت و تأمین منابــع از جمله تعهدات معاونــت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.