برگزاري نکوداشت مدیا کاشیگر

Shargh - - هنر -

مراسم بزرگداشت مدیا کاشیگر ساعت 19 تا 21 چهارشــنبه، هجدهم مرداد، در بوستان گفتوگو برگــزار میشــود. بــه گــزارش ایبنا، در مراســم بزرگداشت مدیا کاشــیگر شخصیتهای فرهنگی و هنــری ســخنرانی خواهنــد کــرد و همچنین اجــرای موســیقی زنــده و نمایشنامهخوانــی، شــعرخوانی و پخش فیلم و صدا از مدیا کاشیگر دیگر برنامههای این مراســم هستند. عاقهمندان میتوانند از طریق کوی نصر )گیشا(، خیابان شهید علیایی و همچنین مســیر اتوبــان چمران جنوب به ســمت کوی نصــر در محل برگزاری مراســم آمفیتئاتر ســالن بهارستان، واقع در ضلع جنوبی بوستان گفتوگو حضور پیدا کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.